logo Nye metoder

ID2020_042

Esketamin (Spravato) - Indikasjon II

Kombinasjon med oral antidepressiv behandling til voksne med en moderat til alvorlig episode av klinisk depresjon, som akutt korttidsbehandling for rask reduksjon av depressive symptomer, som basert på klinisk vurdering utgjør en psykiatrisk nødsituasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.05.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_042

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 012-24. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020)

​Oppdatert 09.02.2023* 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for esketamin (Spravato) i kombinasjon med oral antidepressiv behandling til voksne med en moderat til alvorlig episode av klinisk depresjon, som akutt korttidsbehandling for rask reduksjon av depressive symptomer, som basert på klinisk vurdering utgjør en psykiatrisk nødsituasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 121-20 

 

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for esketamin (Spravato) for rask reduksjon av depresjonssymptomer hos voksne med en moderat til alvorlig depresjonsepisode av MDD med tilstedeværelse av selvmordstanker med intensjon.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.08.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status 26.01.2024

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen og Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har dermed ikke kunnet påbegynne arbeidet med metodevurdering.

DMP har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Saken sendes til beslutning i de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2020_042 (PDF) (Publisert 26.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (12.02.2024)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at Esketamin (Spravato) i kombinasjon med oral antidepressiv behandling til voksne med en moderat til alvorlig episode av klinisk depresjon, som akutt korttidsbehandling for rask reduksjon av depressive symptomer, som basert på klinisk vurdering utgjør en psykiatrisk nødsituasjon er avbestilt av Bestillerforum
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder  

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 043-2024.