logo Nye metoder

ID2021_140

Fedratinib (Inrebic) - Indikasjon II

Behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF for JAK-hemmer-naive pasienter
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.11.2021
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2021_140

Se også ID​2020_065​ (dekker pasienter som tidligere er blitt behandlet med ruksolitinib)

Innspill fra firma​ (17.09.2021)

 

Bestillerforum for nye metoder 23.05.2022

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdrag ID2021_140 til: En forenklet vurdering (løp A) med oppsummering av effekt og sikkerhet gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fedratinib (Inrebic) til behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF for JAK-hemmer naive pasienter. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokollfra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 097-22.

​Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021

Tidligere oppdrag ID2020_065 «En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fedratinib til behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF» deles opp i to oppdrag.

Beslutning
En forenklet metodevurdering (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk til behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF for JAK hemmer naive pasienter. Denne analysen skal være basert på relevante studier med fedratinib og ruksolitinib. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. (ID2021_140)

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.11.2021) finner du her, se sak 221-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Forenklet vurdering (løp A) med oppsummering av effekt og sikkerhet
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
17.01.2022
Ferdigstilt
08.08.2022

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.08.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 10.08.2022).

Prisnotat (datert 05.08.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. ​Fedratinib (Inrebec) innføres til behandling av primær myelofibrose, post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytose myelofibrose for JAK-hemmer-naive pasienter.           
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk ved oppstart av nye onkologianbud.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 116-2022. ​