logo Nye metoder

ID2020_005

Filgotinib (Jyseleca)

I monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat, til beh. av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerant overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_005
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av leddgikt.

​Metodevarsel (13.02.2020)

Forslag fra firma - koordineres med metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) *

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for filgotininb (Jyseleca), i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerant overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD-er). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 053-20.

 

*Beslutningen ble oppdatert og justert 05.10.2020 etter utstedt markedsføringstillatelse.
Opprinnelig beslutning:  En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Filgotinib til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.04.2020
Ferdigstilt
06.10.2020

​Rapportene er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 15.10.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat
Beslutning

Beslutning tatt
26.10.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.10.2020)

 

1.   Filgotinib (Jyseleca) som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerant overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD-er).  

 

2.   Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 

3.    Legemiddelet skal inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 1. februar 2021.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.10.2020 under sak 095-2020.