logo Nye metoder

ID2020_032

Hysterektomi - Revurdering

Ved kraftige menstruasjonsblødninger.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.04.2020
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_032
Om metoden
Ved hysterektomi fjernes livmor fullstendig. Dette gir fullstendig kurativt resultat som behandling ved kraftig menstruasjonsblødning.

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om en forenklet metodevurdering der man gjennomgår retningslinjene fra NICE og formidler disse for hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger som behandlingsalternativ. I tillegg bes
Folkehelseinstituttet om å gjennomføre en forenklet helseøkonomisk analyse for å belyse kostnader samt en vurdering av budsjettkonsekvenser, dette gjelder fortrinnsvis de delpopulasjonerne hvor det evt. viser seg at hysterektomi ikke gir
mer helsegevinst sammenlignet med de andre behandlingsalternativene.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 197-20.


Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (21.09.2020)
De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå for hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninge så lenge metoden er under behandling i Nye metoder. Link til beslutningen om unntak her.


Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om en forenklet metodevurdering der man gjennomgår retningslinjene fra NICE og formidler disse i henhold til hysterektomi som behandlingsalternativ.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 101-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
28.10.2020
Ferdigstilt
04.06.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
25.10.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte


Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (25.10.2021)

    1. Fagdirektørmøte tar metodevurderingen ID2020_032 Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger, til orientering.
    2. Resultatene fra denne forenklede metodevurderingen må ses i sammenheng med andre faktorer som påvirker valg av behandling, og integreres med erfaringskunnskap hos fagpersoner og brukere, samt konteksten. Selv om alle metodene som er undersøkt har en plass i behandlingen av kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger, så er ifølge fagekspertene en direkte sammenligning ikke relevant for klinisk praksis. I norsk klinisk praksis benyttes en trinnvis tilnærming hvor man vanligvis forsøker den minst invasive behandlingen, som det ligger til rette for, først.
    3. Metodevurderingen ID2020_032 Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger var en pilot i «Revurderingsprosjektet». Fagdirektørene ber om at erfaringene fra metodevurderingen tas med i gjennomføringen av de gjenværende pilotene.
    4. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder
Referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her​ (se møte 25.10.21, sak 220-21)