logo Nye metoder

ID2021_050

Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi)

Behandling av follikulært lymfom grad 3B (FL3B) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Kort om siste status

Metoden er åpen for innspill. Planlagt behandling i Bestillerforum 23.09.2024.
Innspillsfrist 03.09.2024.

Forslag

Sendt inn
30.05.2024
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2021_050

Metoden er tidligere behandlet i Nye metoder på bakgrunn av et metodevarsel og har en gjeldende beslutning (se lengre ned). Leverandør har sendt inn en anmodning om ny vurdering.

Anmodning ID2021_027, ID2021_050 (PDF) (publisert 04.06.2024)

Anmodningen omfatter flere indikasjoner og er delt i to metoder: Denne siden gjelder metoden ID2021_050 Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi) til behandling av voksne pasienter med relapsert eller refraktært follikulært lymfom grad 3B (FL3B), etter to eller flere linjer med systemisk behandling

Se også ID2021_027 Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi) til behandling av voksne pasienter med relapsert eller refraktært DLBCL og PMBCL, etter to eller flere linjer med systemisk behandling  

Status 18.06.2024

Leverandør har sendt inn en anmodning om vurderinig av Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi) til behandling av voksne pasienter med relapsert eller refraktært DLBCL, PMBCL og FL3B, etter to eller flere linjer med systemisk behandling.

Nye metoder har gjennomgått anmodningen. Anmodningen gjelder flere indikasjoner og er delt i to metoder (ID2021_027 og ID2021_050). 

Sykehusinnkjøp HF har gitt en tilbakemelding om at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. 
 
Det at metoden ikke er egnet for tidlig faglig vurdering, innebærer at den skal følge vanlig prosess i Nye metoder før den behandles i Bestillerforum. Det vil blant annet si at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) skal utarbeide en egnethetsvurdering av metoden og at det innhentes faglige innspill. Basert på dette vil Bestillerforum ta stilling til om det skal gis et oppdrag, og om DMP skal gjennomføre en metodevurdering og/eller om Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide et prisnotat. 

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 23. september 2024.

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022):

Bestillerforum for nye metoder avbestiller ID2021_050 og oppdaterer ID2021_027 til: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres av Statens legemiddelverk for lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primært mediastinalt storcellet Bcellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) etter to eller flere linjer med systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 174​-22.​

-------

Metodevarsel​ - det ble først gitt to oppdrag basert på dette varselet: ID2021_050 og ID2021_027

Beslutning fra Bestillerforum (15.02.2021):
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres av Statens legemiddelverk for lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. (ID2021_027)

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum RHF hvis det under metodevurderingen av legemiddelet viser seg at det er aktuelt å vurdere behov for separat oppdrag på diagnostikk.

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lisocabtagene maraleucel til behandling av follikulært lymfom grad 3B (FL3B). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. (ID2021_050)​

​Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum RHF hvis det under metodevurderingen av legemiddelet viser seg at det er aktuelt å vurdere behov for separat oppdrag på diagnostikk.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 043-21

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Se også ID2021_027.

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_027 Lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primært mediastinalt storcellet Bcellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) etter to eller flere linjer med systemisk behandling er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.