logo Nye metoder

ID2017_069

Idelalisib (Zydelig) - Indikasjon IV

Kombinasjon med rituksimab og bendamustin til behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos pasienter som har fått minst en tidligere behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_069
Om metoden
Legemiddel (tablett) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin til behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos pasienter som har fått minst en tidligere behandling

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 A: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 A.


Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos pasienter som har fått minst en tidligere behandling.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 A: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 A.


Beslutning

Beslutning tatt
14.01.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (14.01.2021)

1. Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med rituksimab og bendamustin skal ikke benyttes til behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos pasienter som har fått minst en tidligere behandling

2. Det interregionale fagdirektørmøtet oversender saken til Beslutningsforum som referatsak.

Sakspapirer og referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se møte 14.01.21, sak 11-21)