logo Nye metoder

ID2015_053, ID2021_113

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

HUDKREFT - Kombinasjonsbehandling til avansert malignt melanom uavhengig av behandlingslinje.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.11.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk og Spesialisthelsetjenesten ved Norsk melanomgruppe
ID-nummer
ID2015_053, ID2021_113
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av føflekkreft.

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
Fagdirektørene orienterte Bestillerforum for nye metoder om at metode ID2015_053 kommer å oppdateres til også å omfatte senere linjer. Det vil dermed ikke bli behov for å vurdere ID2021_113 på nytt i Bestillerforum.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her , se sak 088-22.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag (31.08.2021) - inkludere  også senare behandlingslinjer ("Indikasjon VIII")
Innspill fra pasientforening 

Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022)
Fagdirektørene vil vurdere om de nå skal anbefale at beslutningen i ID2015_053 blir oppdatert til også å omfatte senere
linjer. Hvis ID2015_053 oppdateres til også å omfatte senere linjer, vil det ikke være behov for å gi oppdrag om en nasjonal metodevurdering i ID2021_113 (2. linje).
Hvis beslutningen til ID2015_053 (link) ikke oppdateres til å omfatte senere linjer, vurderes saken (ID2021_113) på nytt i Bestillerforum for nye metoder.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. - se beslutningen til  ID2015_053 (link)

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (17.01.2022) finner du her, se sak 004-22.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodevarsel -førstelinjebehandling
Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016)*
Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurdering på nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom) gjennomføres ved Statens legemiddelverk.


* Se også ID2016_092. Subgruppeanalyse: PD-L1 negative pasienter.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.01.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.06.2016
Ferdigstilt
11.05.2017

Beslutning

Beslutning tatt
23.05.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

 

    1. Kombinasjonsbehandlingen ipilimumab/nivolumab innføres til avansert malignt melanom uavhengig av behandlingslinje.           
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 065-2022.

 

Beslutningsforum for nye metoder (09.06.2017):

Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy ) innføres til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.06.2017 finner du her, se sak 48-2017.