logo Nye metoder

ID2018_104

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - Førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos pasienter med høy mutasjonsbyrde i tumor (TMB).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_104
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft.

Metodevarsel

Oppdatert metodevarsel 11.10.2018

Beslutning i Bestillerforum RHF 18.01.2021
Folkehelseinstituttet kan avslutte sin del av oppdraget med å vurdere den tilhørende testen til metoden ID2018_104 som en konsekvens av beslutningen i sak 232-20 D fra 14.12.2020. Se beslutning under.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 028-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 D: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 D.

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet for ID2018_104 nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos pasienter med høy mutasjonsbyrde i tumor (TMB). Folkehelseinstituttet har ansvar for å gjennomføre vurderingen av relevant diagnostisk test.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 47-19.


Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet lage et metodevarsel på test-metodikk for tumor mutasjonsbyrde (TMB) som tas opp i Bestillerforum RHF.

En metodevurdering på nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos pasienter med høy mutasjonsbyrde i tumor (TMB) vil eventuelt bli bestilt på et senere tidspunkt.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 171-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 D: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 D.


Beslutning

Beslutning tatt
14.01.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (14.01.2021)

1. Kombinasjonsbehandling med ipilimumab (Yervoy) skal ikke benyttes til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos pasienter med høy mutasjonsbyrde i tumor (TMB).

2. Det interregionale fagdirektørmøtet oversender saken til Beslutningsforum som referatsak.

Sakspapirer og referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se møte 14.01.21, sak 11-21)