logo Nye metoder

ID2023_005

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - I kombinasjon med to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.11.2022
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_005
Om metoden
Legemiddeler (infusjon) til behandling av lungekreft. Se relasjon til ID2020_056.

​​​Forslag​​ (Publisert 07.11.2022). Subgruppeanalyse for en del av ID2020_056 hvor beslutning foreligger.​

Tidligere også sendt inn forslag fra Kreftforeningen – se ID2022_015​.

Klinikerinnspill​ (publisert 16.01.2023)

Bestillerforum for nye metoder 23.01.2023

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Innsendt analyse for nivolumab + ipilimumab bør baseres på data fra CheckMate 9LA studien alene, men det er ønskelig at relevante data fra CheckMate 227 legges ved som tilleggsinformasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her , se sak 006-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2023
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) og prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
28.04.2023
Ferdigstilt
10.11.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 15.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (lenke) (publisert 06.11.2023)

Prisnotat (datert 09.11.2023)

  

Beslutning

Beslutning tatt
11.12.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.12.2023)

  1. Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med lavdose ipilimumab (Yervoy) og to doser kjemoterapi innføres ikke som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) til PD-L1-negative pasienter med plateepitelkarsinom.
  2. Det er ikke tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 137-2023.