logo Nye metoder

ID2019_137

Isatuksimab (Sarclisa)

Kombinasjonsbehandling med pomalidomid og deksametason for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger (se full indikasjon under om metoden).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.11.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_137

​Full indikasjon: Kombinasjonsbehandling med pomalidomid og deksametason for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert lenalidomid og en proteasomhemmer, og som har påvist sykdomsprogresjon ved siste behandling.

​​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Oppdatert 07.01.2022*

En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for isatuksimab i kombinasjon med pomalidomid og deksametason for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert lenalidomid og en proteasomhemmer, og som har påvist sykdomsprogresjon ved siste behandling.​

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 064-20c.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for isatuximab som kombinasjonsbehandling med dexamethason og pomalidomid til myelomatose i 3. linje.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Folkehelseinstituttet tar med metoden inn i sitt arbeid med å lage en kartleggingsoversikt som oppsummerer hva som finnes av systematiske oversikter for behandling av myelomatose (ID2019_072). Saken tas så opp igjen i Bestillerforum RHF. 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 017-20.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Hurtig metodevurdering og prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
18.09.2020
Ferdigstilt
26.04.2022


Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

​Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.05.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 15.02.2022)

Prisnotat (publisert 23.05.2022)

 

Beslutning

Beslutning tatt
23.05.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

 

    1. Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med deksametason og pomalidomid innføres ikke til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert lenalidomid og en proteasom-hemmer, og som har påvist sykdomsprogresjon ved siste behandling. 
    2. Prisen for kombinasjonsbehandlingen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte. Særlig prisen for pomalidomid er høy.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandørene.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 059-2022.