logo

ID2022_018

Ketamin

Behandlingsresistent depresjon og akutt suicid-fare eller selvmordstanker.
Behandlet på Bestillerforum
13.04.2022

Forslag

Sendt inn
10.01.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten: Sykehuset Østfold HF
ID-nummer
ID2022_018
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) mot behandlingsresistent depresjon og suicidal adferd.

Kartlegging (publisert 31.08.2022)

Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022):

Det er for tidlig å gjennomføre en metodevurdering nå. Studier for å innhente dokumentasjon pågår. Litteratursøket til en fullstendig metodevurdering bør gjennomføres senere, forslagsvis i starten av 2024 slik det ser ut nå.
Folkehelseinstituttet anbefaler å avvente med å ta stilling til et eventuelt oppdrag om en metodevurdering.
Beslutning
Bestillerforum for nye metoder utkvitterer kartleggingen med oppdragsnummer ID2022_018, og gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Saken kan tas opp til ny vurdering i Bestillerforum når det foreligger mer dokumentasjon.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 140-22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag

Innspill fra firma (08.03.2022)

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022):
Bruksområdene som skisseres i forslaget representerer off label bruk.

Kort drøfting i møtet rundt aktuelle bruksområder, og hvilke komparatorer som eventuelt er relevante i en
metodevurdering.

Det er ønskelig med en kartlegging som grunnlag for en vurdering av videre behandling av saken.

Beslutning
En kartlegging (løp D) basert på et systematisk litteratursøk gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for ketamin mot behandlingsresistent depresjon og akutt suicid-fare eller selvmordstanker. Saken sendes deretter tilbake til Bestillerforum som tar stilling til videre behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 050-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.03.2022
Type
En kartlegging (løp D) basert på et systematisk litteratursøk
Utreder
Folkehelseinstituttet