logo Nye metoder

ID2022_018

Ketamin

Behandlingsresistent depresjon
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
10.01.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten: Sykehuset Østfold HF
ID-nummer
ID2022_018

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

En fullstendig metodevurdering med helseøkonomisk analyse gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter av ketamin intravenøst ved behandlingsresistent depresjon. Metodevurderingen bør inkludere langtidseffekter og se på effekt av intravenøst administrert esketamin til samme pasientpopulasjon.
Direktoratet for medisinske produkter innhenter og utarbeider selv nødvendig dokumentasjon. Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 050-24.

Kartlegging (publisert 31.08.2022)

Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022):

Det er for tidlig å gjennomføre en metodevurdering nå. Studier for å innhente dokumentasjon pågår. Litteratursøket til en fullstendig metodevurdering bør gjennomføres senere, forslagsvis i starten av 2024 slik det ser ut nå.
Folkehelseinstituttet anbefaler å avvente med å ta stilling til et eventuelt oppdrag om en metodevurdering.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder utkvitterer kartleggingen med oppdragsnummer ID2022_018, og gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Saken kan tas opp til ny vurdering i Bestillerforum når det foreligger mer dokumentasjon.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 140-22 

***

Forslag

Innspill fra firma (08.03.2022)

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022):

Bruksområdene som skisseres i forslaget representerer off label bruk.

Kort drøfting i møtet rundt aktuelle bruksområder, og hvilke komparatorer som eventuelt er relevante i en metodevurdering. Det er ønskelig med en kartlegging som grunnlag for en vurdering av videre behandling av saken.

Beslutning

En kartlegging (løp D) basert på et systematisk litteratursøk gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for ketamin mot behandlingsresistent depresjon og akutt suicid-fare eller selvmordstanker. Saken sendes deretter tilbake til Bestillerforum som tar stilling til videre behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 050-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2024
Type
En fullstendig metodevurdering med helseøkonomisk analyse og tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (18.03.2024)

Direktoratet for medisinske produkter skal utarbeide en fullstendig metodevurdering med helseøkonomisk analyse.