logo Nye metoder

ID2022_121

Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi)

Behandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLCBL), høygradig B-celle lymfom (HGBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) som er refraktært eller har residivert innen 12 måneder med førstelinjebehandling og som er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.09.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_121

 

Innspill om endring av oppdrag fra firma ID2022_121 (PDF) (sendt inn 30.05.2024)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (17.06.2024)

Bestillerforum for nye metoder ser at det ikke er innført legemidler til to av indikasjonene som omfattes av metoden (PMBCL og FL3B). Bestillerforum ser behov for en egnethetsvurdering av innspillet fra Direktoratet for medisinske produkter.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder utsetter saken til septembermøtet og ber om at Direktoratet for medisinske produkter utarbeider en egnethetsvurdering.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 17.06.2024, sak 100-24.

***

Metodevarsel (15.09.2022)

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022)

​​En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lisokabtagen maraleucel (Breyanzi) til behandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLCBL), høygradig B-celle lymfom (HGBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) som er refraktært eller har residivert innen 12 måneder med førstelinjebehandling og som er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 174-22.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.10.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.​