logo Nye metoder

ID2021_066

Lorlatinib (Lorviqua) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_066
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av lungekreft (NSCLC).

Innspill fra firma (14.05.2021)

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lorlatinib (Lorviqa) til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder dersom metodevurderingen av legemiddelet avdekker behov for et separat oppdrag på diagnostikk.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 109-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Forenklet metodevurdering (B)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
29.06.2021
Ferdigstilt
26.04.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.05.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 28.04.2022)

Prisnotat (publisert 23.05.2022)

 

Beslutning

Beslutning tatt
23.05.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

 

    1. Lorlatinib (Lorviqua) innføres til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer. 
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.
       

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 060-2022.