logo Nye metoder

ID2022_016

Luspatercept (Reblozyl) - Indikasjon II

Behandling av voksne med transfusjonsavhengig anemi knyttet til betatalassemi. Revurdering og oppdeling av ID2019_127.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
10.01.2022
Sendt inn av
Leverandør: BMS
ID-nummer
ID2022_016
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av anemi (mangel på røde blodlegemer) ved visse sjeldne sykdommer.

Metoden har en nei-beslutning fra tidligere - se ID2019_127 (som omfatter aktuell indikasjon).

​Forslag

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)


Bestillerforum for nye metoder ber firma komme tilbake med en vesentlig redusert pris, slik at det er mulig å oppfylle prioriteringskriteriene.


Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for luspatercept (Reblozyl) til behandling av voksne med transfusjonsavhengig anemi knyttet til betatalassemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Et nytt pristilbud fra firma er en forutsetning for oppstart av metodevurderingsarbeidet.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 048-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.03.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
24.05.2022
Ferdigstilt
06.05.2024

​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (13.05.2024)

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 13.05.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2022_016 (PDF)  (publisert 09.04.2024)

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.