logo Nye metoder

ID2018_127

Macitentan (Opsumit)

Til behandling av inoperabel kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.11.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_127
Om metoden
Legemiddel til behandling av inoperabel kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020:

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 E: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 E


Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Forenklet metodevurdering (budsjett/kostnadsestimat og effekt) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for macitentan (Opsumit) til behandling av inoperabel kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) kommer her, se sak 205-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Forenklet vurdering (budsjett/kostnadsestimat og effekt)
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020:

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 E: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 E


Beslutning

Beslutning tatt
14.01.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (14.01.2021)

1. Legemiddelet Macitentan (Opsumit) skal ikke benyttes til behandling av inoperabel kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.

2. Det interregionale fagdirektørmøtet oversender saken til Beslutningsforum som referatsak.

Sakspapirer og referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se møte 14.01.21, sak 11-21)