logo Nye metoder

ID2019_059, ID2022_110

Morfin

Langtidsvirkende morfintabletter med 24 timers virketid til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.06.2022
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2019_059, ID2022_110
Om metoden
Bruk av langtidsvirkende morfin som et tillegg til og supplement til annen substitusjonsbehandling ved rusavhengighet. Annet navn; SROM (slow-release oral morphine)

Forslag (29.06.2022) ID2022_110  -revurdering av beslutningen fra Bestillerforum 17.06.2019

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022):

​​Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for morfin som langtidsvirkende morfintabletter med 24 timers virketid til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 172-22.​​

....................................................................................................................................

Forslag​ (24.04.2019) ID2019_059

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 98-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.10.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
26.06.2023

Innspill fra spesialisthelsetjenesten (publisert 12.05.2023)

​​​Generell informasjon
Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status:
Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 17.07.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert 23.06.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023)

    1. Langtidsvirkende morfintabletter med 24-timers virketid innføres til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), når buprenorfin og metadon ikke gir tilstrekkelig behandlingseffekt, eller gir pasienten vesentlige bivirkninger.
    2. Det forutsettes samme prisnivå som den prisen som er grunnlaget for beslutningene.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.11.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.08.2023 under sak 099-2023.