logo Nye metoder

ID2021_019

Natalizumab (Tysabri) - Indikasjon IV

Behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Formulering til subkutan injeksjon.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.11.2020
Sendt inn av
Sykehusinnkjøp HF
ID-nummer
ID2021_019
Om metoden
Legemiddel (til subkutan injeksjon) til behandling av multippel sklerose (MS).

​Forslag

Innspill fra firma

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
Bestillerforum for nye metoder opprettholder beslutningen fra 15.02.2021. 

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 079-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)
Folkehelseinstituttet gjør en forenklet vurdering (løp C) hvor de oppdaterer den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen som er gjort på MS (ID2018_004) med data for natalizumab (Tysabri) subkutant til behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (MS). Oppdaterte analyse-resultater følges opp med et prisnotat som utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 035-21.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2021
Type
Forenklet vurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Ferdigstilt
10.05.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

Leverandøren har ikke ønsket å gi et nytt pristilbud. Beslutningsforum for nye metoder opprettholder derfor gjeldende beslutning fra sitt møte 31.05.2021 (Sak 065-2021):

  1. ​Natalizumab sc (Tysabri) innføres ikke til relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). 
  2. Prisen på legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at natalizumab (Tysabri) til subkutan injeksjon har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer til bruk ved behandling av RRMS.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 117-2021.​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

  1. Natalizumab sc (Tysabri) innføres ikke til relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). 
  2. ​Prisen på legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at natalizumab (Tysabri) til subkutan injeksjon har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer til bruk ved behandling av RRMS.
  3. Sykehusinnkjøp bes forhandle videre med leverandøren om pris for hele eller deler av den aktuelle pasientpopulasjonen.
  4. Beslutningsforum viser samtidig til ID2020_066 (ofatumumab) og ID2015_059 (ocrelizumab) og ber om at Sykehusinnkjøp forhandler tilsvarende med leverandørene av de aktuelle legemidlene. Det bes om at sakene gjøres klar for samtidig beslutning så snart som mulig.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 065-2021.