logo Nye metoder

ID2019_063

Pembrolizumab (Keytruda)

MAGE- OG TARMKREFT - Monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende lokalt avansert eller metastatisk spiserørskreft hvor svulster uttrykker PD-L1 med en CPS ≥ 10 og hvor pasientene har mottatt systemisk behandling tidligere.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_063
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av spiserørskreft

​Metodevarsel

Innspillsskjema fra leverandør

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)

Firma har trukket søknad om markedsføringstillatelse (MT) for den aktuelle indikasjonen. Saken oversendes de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finnes her, se sak 048-21.


Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av
spiserørskreft.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 100-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (18.03.2021)
Firma har trukket søknad om markedsføringstillatelse (MT) for denne indikasjonsutvidelsen i EMA. Mer informasjon og link til EMA sin beslutning her.

MT er en forutsetning for beslutning i Nye metoder. Når søknad om MT er trukket for aktuell indikasjon, medfører det avbestilling av metodevurdering.

Aktuell indikasjon: Monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende lokalt avansert eller metastatisk spiserørskreft hvor svulster uttrykker PD-L1 med en CPS ≥ 10 og hvor pasientene har mottatt systemisk behandling tidligere.

 

1. Metodevurdering for ID2019_063_Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av spiserørskreft  avbestilles og medikamentet skal ikke benyttes til behandling av spiserørskreft.

2. Det interregionale fagdirektørmøtet oversender saken til Beslutningsforum for nye metoder som referatsak.

Sakspapirer og referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se møte 18.03.21, sak 77-21)