logo Nye metoder

ID2020_078

Pembrolizumab (Keytruda)

MAGE- OG TARMKREFT - førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk MSI-H eller dMMR kolorektal kreft hos voksne.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Myndighet; Statens legmiddelverk
ID-nummer
ID2020_078
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av tarmkreft kjennetegnet av dMMR (mismatch repair deficient) eller MSI-H (microsatelite instability-high).

​Metodevarsel
Innspill fra firma (14.010.2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Oppdatert 29.11.2021* 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller dMMR (mismatch repair deficient) kolorektal kreft hos voksne.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 174-20

* Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til førstelinjebehandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk eller ikke-resekterbar kolorektal kreft.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
03.03.2021
Ferdigstilt
10.12.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 20.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til ​Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​​

Metodevurdering

Prisnotat


Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

 1. Pembrolizumab (Keytruda) innføres til førstelinjebehandling av metastatisk MSI-H (microsatellite instability-high) eller -dMMR (mismatch repair deficient) kolorektal kreft hos voksne.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 005-2022