logo Nye metoder

ID2021_021

Pitolisant (Wakix) - Indikasjon II

Behandling av narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksne, ungdom og barn fra 6 år
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.11.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten - UNN
ID-nummer
ID2021_021
Om metoden
Narkolepsi er en sjelden nevrologisk søvnsykdom. Narkolepsi gir ekstrem søvnighet på dagtid med gradvise eller akutte søvnanfall.


Innspill (fra kliniker) publisert 09.05.2023

​Innspill (fra brukerorganisasjon) 02.05.2022

Innspill ​(fra brukerorganisasjon) 04.06.2021

​Forslagskjema

Innspill (fra leverandør)

Beslutning fra Bestillerforum RHF (15.02.2021):
*Oppdatert 09.11.2022

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pitolisant til behandling av narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksne. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 036-21.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pitolisant til behandling av uttalt søvnighet (excessive daytime sleepiness) hos pasienter med narkolepsi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 


 


Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2021
Type
Hurtig metodevurdering ( løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
13.01.2022
Ferdigstilt
26.04.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 04.05.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 11.04.2023)

Prisnotat (datert 25.04.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Pitolisant (Wakix) innføres til behandling av narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksne, ungdom og barn fra 6 år.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 062-2023.