logo Nye metoder

ID2017_073

Prosigna test (PAM50 ROR)

Til bruk for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2017
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo universitetssykehus
ID-nummer
ID2017_073
Om metoden
Metode som kan brukes til å teste genprofilen til pasienter (flere gener blir analysert). Genprofilen kan så benyttes som underlag for klassifikasjon i prognosegrupper og for å skille ut pasienter som har tvilsom eller ingen nytte av cellegift.

​Forslagskjema (25.06.2017)

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for Prosigna test (PAM50 ROR) til bruk for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft. Andre potensielle leverandører av tilsvarende tester som evt. kan inngå i metodevurderingen kartlegges.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 134-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
13.08.2018
Ferdigstilt
28.06.2019

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

1. Testen Prosigna test (PAM50 ROR) til bruk for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft kan innføres som del av beslutningsgrunnlaget ved spørsmål om adjuvant behandling til pasienter som er operert for brystkreft av kategori hormon reseptorpositive/human epidermal vekstfaktor reseptor 2-negative uten spredning til lymfeknuter.


2. Bruk av testen kan bidra til mer presis beregning av hvilke pasienter som bør få adjuvant behandling med kjemoterapi, og til at pasienter som har lav risiko for tilbakefall ikke får kjemoterapi med mulige bivirkninger av behandlingen.

3. Bruk av testen bør inngå i kontrollerte studier, herunder den nasjonale EMIT-studien, for å kunne dokumentere testens nytte og kostnadseffektivitet.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 106-2019.