logo Nye metoder

ID2022_131

Robotassistert kirurgi - Indikasjon IV

Til bruk ved prostatektomi
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
26.09.2022
Sendt inn av
Bestillerforum for nye metoder
ID-nummer
ID2022_131

Bestillerforum for Nye metoder 20.11.2023

Prosjektleder ved Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte status for arbeid med oppdragene.

Av de tre aktuelle inngrepene foreligger det mest effektdokumentasjonen for prostatektomi (ID2022_131), slik at det er tilstrekkelig grunnlag for å etablere en helseøkonomisk modell metoden hvor ICER ( incremental costeffectiveness
ratio) kan beregnes.

FHI trenger innspill på hvilke helseøkonomiske analyser som er hensiktsmessig å gjennomføre.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder ønsker ikke å avvente gjennomføringen av helseøkonomiske analyser og kostnadsbeskrivelser i påvente av kostnadsdata basert på forventet pris for utstyr i den igangsatte anskaffelsesprosessen (estimert sommeren 2024).

For hysterektomi (ID2022_133) og rektumreseksjon (ID2022_133) kan kostnadsbeskrivelser basert på historiske prisdata brukes, men det vil ikke utarbeides helseøkonomiske modeller for disse bruksområdene.For prostatektomi (ID2022_131) bes FHI om å utvikle en helseøkonomisk modell og beregne en ICER ut fra nåværende priser med mulighet for å oppdatere for eventuelle endringer i anskaffelseskostnader.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 175-23. 

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Folkehelseinstituttet informerer om at det er fremdrift i henhold til prosjektplanen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder tar saken til orientering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 131-23. 

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

Folkehelseinstituttet planlegger å ferdigstille og publisere prosjektplaner for oppdraget i løpet av april 2023.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder tar statusinformasjonen til orientering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 059-23.

​Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)

De regionale helseforetakene har behov for å foreta prioriteringer, og også etablerte metoder kan metodevurderes. Bestillerforum for nye metoder har valgt ut tre indikasjoner innenfor robotassistert kirurgi som et utgangspunkt.

Beslutning

​Bestillerforum for nye metoder viser til tidligere beslutning (sak 168-22) og opprettholder oppdraget.​

​​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 011​-23.​

​​​Notat om robotassistert kirurgi: Kartlegging av kunnskapsgrunnlag for videre strategiarbeid (publisert 09.11.2022)

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):

Det er behov for en strategisk tilnærming for innføring og bruk av roboter i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder utkvitterer notatet om robotassistert kirurgi: "Kartlegging av kunnskapsgrunnlag for videre strategiarbeid"*. 

Fullstendige metodevurderinger gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for bruk av robotassistert kirurgi ved prostatektomi (ID2022_131), hysterektomi (ID2022_132) og proktektomi (ID2022_133). Sykehusinnkjøp HF bistår i arbeidet. Folkehelseinstituttet rapporterer status for arbeidet med metodevurderingene til Bestillerforum om et halvt år.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her​ , se sak 168-22.

*Til info: Oppdraget om denne kartleggingen ble gitt med bakgrunn i flere innmeldte forslag om metodevurdering av robotassistert kirurgi for ulike indikasjoner. Det var behov for å utarbeide et notat som skisserte forslag til tilnærminger. Se ID2020_015 og ID2022_029​, og sak 051-22​ (Bestillerforum 21.03.2022).

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2022
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
29.03.2023