logo Nye metoder

ID2022_131

Robotassistert kirurgi - Indikasjon IV

Til bruk ved prostatektomi
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
26.09.2022
Sendt inn av
Bestillerforum for nye metoder
ID-nummer
ID2022_131

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Prosjektleder ved Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte status for arbeid med oppdragene muntlig.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder tar statusoppdateringen til orientering.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 070-24.

***

Bestillerforum for Nye metoder 20.11.2023

Prosjektleder ved Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte status for arbeid med oppdragene.

Av de tre aktuelle inngrepene foreligger det mest effektdokumentasjonen for prostatektomi (ID2022_131), slik at det er tilstrekkelig grunnlag for å etablere en helseøkonomisk modell metoden hvor ICER ( incremental costeffectiveness
ratio) kan beregnes.

FHI trenger innspill på hvilke helseøkonomiske analyser som er hensiktsmessig å gjennomføre.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder ønsker ikke å avvente gjennomføringen av helseøkonomiske analyser og kostnadsbeskrivelser i påvente av kostnadsdata basert på forventet pris for utstyr i den igangsatte anskaffelsesprosessen (estimert sommeren 2024).

For hysterektomi (ID2022_132) og rektumreseksjon (ID2022_133) kan kostnadsbeskrivelser basert på historiske prisdata brukes, men det vil ikke utarbeides helseøkonomiske modeller for disse bruksområdene.For prostatektomi (ID2022_131) bes FHI om å utvikle en helseøkonomisk modell og beregne en ICER ut fra nåværende priser med mulighet for å oppdatere for eventuelle endringer i anskaffelseskostnader.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 175-23. 

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Folkehelseinstituttet informerer om at det er fremdrift i henhold til prosjektplanen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder tar saken til orientering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 131-23. 

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

Folkehelseinstituttet planlegger å ferdigstille og publisere prosjektplaner for oppdraget i løpet av april 2023.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder tar statusinformasjonen til orientering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 059-23.

​Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)

De regionale helseforetakene har behov for å foreta prioriteringer, og også etablerte metoder kan metodevurderes. Bestillerforum for nye metoder har valgt ut tre indikasjoner innenfor robotassistert kirurgi som et utgangspunkt.

Beslutning

​Bestillerforum for nye metoder viser til tidligere beslutning (sak 168-22) og opprettholder oppdraget.​

​​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 011​-23.​

​​​Notat om robotassistert kirurgi: Kartlegging av kunnskapsgrunnlag for videre strategiarbeid (publisert 09.11.2022)

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):

Det er behov for en strategisk tilnærming for innføring og bruk av roboter i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder utkvitterer notatet om robotassistert kirurgi: "Kartlegging av kunnskapsgrunnlag for videre strategiarbeid"*. 

Fullstendige metodevurderinger gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for bruk av robotassistert kirurgi ved prostatektomi (ID2022_131), hysterektomi (ID2022_132) og proktektomi (ID2022_133). Sykehusinnkjøp HF bistår i arbeidet. Folkehelseinstituttet rapporterer status for arbeidet med metodevurderingene til Bestillerforum om et halvt år.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her​ , se sak 168-22.

*Til info: Oppdraget om denne kartleggingen ble gitt med bakgrunn i flere innmeldte forslag om metodevurdering av robotassistert kirurgi for ulike indikasjoner. Det var behov for å utarbeide et notat som skisserte forslag til tilnærminger. Se ID2020_015 og ID2022_029​, og sak 051-22​ (Bestillerforum 21.03.2022).

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2022
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
29.03.2023