logo Nye metoder

ID2017_097

Ropeginterferon alfa 2b (Besremi)

Behandling av polycytemia vera uten symptomatisk splenomegali
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.10.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_097
Om metoden
Legemiddel til behandling av polycytemia vera

Innspill fra firma (18.09.2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ropeginterferon alfa 2b (Besremi) til behandling av polycytemia vera uten symptomatisk splenomegali.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 190-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ropeginterferon alfa 2b til behandling av polycytemia vera.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2017
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
23.08.2021
Ferdigstilt
25.04.2023

​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 04.05.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 29.03.2023)

Prisnotat (datert 24.04.2023)

Prisnotat (datert 08.11.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
11.12.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.12.2023)

  1.  Ropeginterferon alfa-2b (Besremi) innføres ikke til behandling av voksne med polycytemia vera uten symptomatisk splenomegali.
  2. Det er ikke tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 141-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Ropeginterferon alfa-2b (Besremi) innføres ikke til behandling av voksne med polycytemia vera uten symptomatisk splenomegali.
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 065-2023.