logo Nye metoder

ID2017_081

Sunitinib (Sutent)

Adjuvant behandling til kirurgi hos pasienter med høy risiko for residiv av nyrecellekarsinom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.08.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_081
Om metoden
Legemiddel (kapsel) som adjuvant behandling til kirurgi hos pasienter med høy risiko for residiv av nyrecellekarsinom

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 C: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 C.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

Markedsføringstillatelsen er trukket og Bestillerforum RHF besluttet at saken oversendes til de regionale helseforetakene basert på EMA sin vurdering av nytte-risiko.

Beslutning i sak 232-20 C: Saken oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 232-20 C.


Beslutning

Beslutning tatt
14.02.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (14.01.2021)

1. Legemidlet Sunitinib (Sutent) skal ikke benyttes ved adjuvant behandling til kirurgi hos pasienter med høy risiko for residiv av nyrecellekarsinom.

2. Det interregionale fagdirektørmøtet oversender saken til Beslutningsforum som referatsak.

Sakspapirer og referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se møte 14.01.21, sak 11-21)