logo Nye metoder

ID2021_032

Trastuzumab - Indikasjon III

I kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi hos pasienter med Her-2- positiv serøs endometriekreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.12.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten: OUS
ID-nummer
ID2021_032
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av livmorkreft.

​​​Forslag

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for Trastuzumab i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi hos pasienter med Her-2/neu-positiv endometriekreft.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 055-21.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.03.3021
Ferdigstilt
04.08.2022

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.08.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert 03.08.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. ​Trastuzumab til intravenøs infusjon innføres i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til behandling av pasienter med HER2-positiv serøs endometriekreft.
    2. Behandling med trastuzumab ved HER2-positiv serøs endometriekreft gis utenfor godkjent indikasjon. Pasienten skal informeres om årsaken til dette og hva det innebærer.
    3. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen.
    4. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 120-2022. ​