logo Nye metoder

ID2018_025

Volanesorsen (Waylivra)

Som tilskudd til kosthold hos voksne pasienter med genetisk bekreftet familiært kylomikronemisyndrom (FCS) og med høy risiko for pankreatitt, hvor respons på kosthold og triglyseridsenkende behandling har vært utilstrekkelig.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_025

​Metodevarsel

Endelig indikasjon (markedsføringstillatelse)

Volanesorsen (Waylivra) som tilskudd til kosthold hos voksne pasienter med genetisk bekreftet familiært kylomikronemisyndrom (FCS) og med høy risiko for pankreatitt, hvor respons på kosthold og triglyseridsenkende behandling har vært utilstrekkelig.  

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 012-24. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for volanesorsen som tilleggsbehandling til diett ved familiær kylomikronemi.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status 26.01.2024

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen og Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har dermed ikke kunnet påbegynne arbeidet med metodevurdering.

DMP har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Saken sendes til beslutning i de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2018_025 (PDF) (Publisert 26.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (12.02.2024)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2018_025 Volanesorsen (Waylivra) som tilskudd til kosthold hos voksne pasienter med genetisk bekreftet familiært kylomikronemisyndrom (FCS) og med høy risiko for pankreatitt, hvor respons på kosthold og triglyseridsenkende behandling har vært utilstrekkelig er avbestilt av Bestillerforum.
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder  

 

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 043-2024.