logo Nye metoder

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i Nye metoder ivaretas på flere måter. Her finner du mer informasjon om blant annet brukerrepresentasjon i Bestillerforum og Beslutningsforum, i metodevurderinger og hvordan brukermedvirkning ivaretas i saksbehandlingsprosessen.

​Overordnet beskrivelse av brukermedvirkning i Nye metoder

I Nye metoders saksbehandlingsprosess i dag er det etablert brukermedvirkning i de fora hvor det fattes beslutninger, Bestilleforum for nye metoder og Beslutningsforum for nye metoder (heretter kalt Bestiller- og Beslutningsforum). I tillegg involveres brukerrepresentanter/brukerorganisasjoner i utvalgte nasjonale metodevurderinger som utarbeides av Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra Bestillerforum. Brukerorganisasjoner er representert i referansegruppene til Nye metoder og det er opprettet en dialogarena for brukermedvirkning i systemet med representanter fra Kreftforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, DMP og Sekretariatet for nye metoder (heretter kalt sekretariatet).

Målene med brukermedvirkning i Nye metoder 

Åpenhet er et viktig mål i Nye metoder. Et annet viktig mål er å sørge for likeverdig og rask tilgang til nye metoder. Beslutningene skal være kunnskapsbaserte og vurderingene i Nye metoder skal sikre likeverdig prioritering og vurdering av metoder på tvers av pasientgrupper. Brukermedvirkning i Nye metoder har som mål å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og understøtte åpenhet, likebehandling og transparente prioriteringer og beslutninger. Brukermedvirkning skal bidra til å sikre at saksbehandlingen skjer på en ryddig og konsistent måte, og at pasientgrupper, saker og innspill behandles likeverdig.

Brukermedvirkning i Bestillerforum og Beslutningsforum

Brukermedvirkningen i Bestiller- og Beslutningsforum er på systemnivå og er basert på de veiledende retningslinjene for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak. Det er to brukerrepresentanter i Bestillerforum og to brukerrepresentanter i Beslutningsforum. Brukerrepresentantene her skal representere alle pasientgrupper.

Brukerrepresentantene skal, gjennom å følge med på saksbehandlingen, være med på å sikre at Nye metoder som prioriteringssystem behandler ulike pasientgrupper likeverdig.

Det er utarbeidet og besluttet en beskrivelse av rekruttering, roller og oppgaver til brukerrepresentanter i Nye metoder.

De regionale brukerutvalgene inviteres til å foreslå aktuelle kandidater til rollene som brukerrepresentant i Bestillerforum og Beslutningsforum. De fire brukerrepresentantene skal komme fra hvert sitt regionale helseforetak. Det er Bestillerforum og Beslutningsforum som formelt oppnevner brukerrepresentantene basert på forslagene fra de regionale brukerutvalgene.

Brukerrepresentantene oppnevnes for fire år.

Bestiller- og Beslutningsforum har vanligvis månedlige møter. Møtedatoene avklares som regel et halvt år i forveien. RHF-ene etterstreber å informere så tidlig som mulig om møtetidspunkt og hvilke møter som gjennomføres fysisk. Det skal alltid være mulighet for digital deltagelse. Her finner du oversikt over kommende møter.

Innkalling og sakspapirer sendes til brukerrepresentantene en uke før møtene. Agenda er tilgjengelig for alle på nettsiden cirka en uke før. Protokoll og sakspapirer publiseres i etterkant av møtene. Møter i Bestillerforum (lenke). Møter i Beslutningsforum (lenke).

I tilknytning til møtene blir det avholdt formøter med brukerrepresentantene hvor man går gjennom sakene som skal opp i Bestiller- og Beslutningsforum. På formøtene er det mulighet til å stille spørsmål.

Det er ikke forventet at brukerrepresentantene skal ha helsefaglig bakgrunn, men det er forventet at representantene har brukerkompetanse og er bevisst på sin rolle som representant. Det er også forventet at de har et bearbeidet forhold til egne brukererfaringer i tråd med retningslinjene for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak.

Ved oppnevning av nye brukerrepresentanter skal sekretariatet i Nye metoder sørge for grunnleggende opplæring om systemet Nye metoder. Nye metoder skal også sikre at brukerrepresentantene forstår sin rolle og hvilke rammebetingelser som ligger til grunn for å utføre arbeidsoppgavene. Dette skjer gjennom dialog og møter.

Arbeidet som brukerrepresentant i Bestiller- og Beslutningsforum er viktig arbeid som krever tid og innsats. Det er derfor en forutsetning at kandidater har anledning og ønske om å prioritere deltakelse i møter og annen medvirkning som følger vervet.

Brukerrepresentantenes rolle er:

 • Representere alle pasienter og pårørende uavhengig av type sykdom og funksjonsnivå, alder, kjønn, geografi, sosial status og etnisk tilhørighet.
 • Skal tas aktivt med på råd i saksbehandling og møter i relevante saker.
   • Delta i møtene som observatør med talerett og forslagsrett. 
    - Forslagsrett i rollen som brukerrepresentant i Bestiller- og Beslutningsforum er ment å gi rett til å foreslå endringer, tydeliggjøring og justeringer basert på de oppgavene brukerrepresentantene har med å ivareta interessene til alle pasientgrupper. Brukerrepresentantene kan se behov for å komme med innspill og forslag om justeringer med tanke på bedre ivaretakelse av oppgaven de har med å representere alle pasienter.
    - Dersom brukerrepresentantene ønsker å komme med forslag til metoder for nasjonal metodevurdering, skal de følge vanlig prosedyre i Nye metoder. De har også mulighet til å komme med innspill gjennom saksbehandlingsprosessen og i formøter.

Brukerrepresentantene i Bestilleforum og Beslutningsforum har følgende oppgaver:

 • Følge med på at saksbehandlingen i forkant av, under og etter møtene i Bestillerforum og Beslutningsforum gjøres på en ryddig og transparent måte og at saker, pasientgrupper og innspill behandles likeverdig. Dette innebærer gjennomgang av innkalling, sakspapirer og protokoll etc. til møtene.
 • Har tale- og forslagsrett i møtene og kan bidra aktivt med innspill, spørsmål og kommentarer til sakene og saksbehandlingen gjennom hele prosessen.
 • Formidle eventuelle innspill fra pasient- og brukerorganisasjoner som brukerrepresentantene mottar, i henhold til etablert prosess i Nye metoder.
 • Brukerrepresentantene får videresendt innspill fra pasienter, brukere og pasient- og brukerorganisasjoner som sekretariatet mottar og kan bidra i diskusjonen om videre håndtering av innspillene.
 • Melde fra til sekretariatet for Nye metoder hvis det er noe å utsette på saksbehandlingen.
 • Brukerrepresentantene i Bestillerforum og Beslutningsforum oppfordres til å holde kontakten med hverandre i saker hvor det er relevant.
 • Gi innspill til spørsmål om tilrettelegging av brukermedvirkning.
 • Delta på årlig seminar som avholdes i Nye metoder for pasient- og brukerorganisasjoner.
 • Delta i Nye metoders referansegrupper som observatør med tale- og forslagsrett (to i hver gruppe).
 • Delta i Nye metoders dialogarena for brukermedvirkning og i andre møter ved behov.
 • Har mulighet for å gi en egen uttalelse i den årlige årsrapporten.

Brukermedvirkning i referansegruppene

Nye metoder har to referansegrupper, én for legemidler og én for ikke-legemidler. Kreftforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon oppnevner medlemmer i begge gruppene. I tillegg deltar brukerrepresentantene i Bestillerforum og Beslutningsforum som observatører i referansegruppene (to i hver).

Brukermedvirkning i metodevurderinger

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) og Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeider nasjonale metodevurderinger på oppdrag fra Bestillerforum. En metodevurdering utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget når Beslutningsforum skal beslutte om en metode innføres i spesialisthelsetjenesten. Noen ganger kan det være beslutninger om utfasing eller endret bruk.

Generelt i en metodevurdering er fokuset på en bestemt pasientgruppe og involverte brukere vil representere denne pasientgruppen.

DMP gjennomfører metodevurderinger av legemidler og medisinsk utstyr, og FHI for prosedyrer.

DMP innhenter brukerinnspill i utvalgte metodevurderinger. Dette foregår som regel ved at pasientforening gir innspill via et spørreskjema eller i et møte, og eventuelt leser gjennom metodevurderingsrapporten. I metodevurderingsrapporten kan det bli henvist til innspill fra brukere der det er relevant, og innspill fra brukere kan legges ved rapporten som vedlegg. Les mer om dette i Brukerinnspill når vi vurderer nytte og kostnad ved nye legemidler og medisinsk utstyr - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no).

FHI har som mål å involvere brukere i metodevurderinger der det er praktisk mulig og hensiktsmessig. Dette foregår ved at brukerforening gir skriftlige innspill til metodevurderingen, eller at brukerrepresentanter er med i prosjektgruppen.. Les mer om dette i Rutine for brukermedvirkning i metodevurderinger ved FHI.

Brukermedvirkning i metodevurderinger har til hensikt å forbedre kunnskapsgrunnlaget og belyse brukerperspektivet basert på erfaringskunnskap, og kan bidra til å øke utredernes innsikt om den norske brukerens behov og hvorvidt den nye metoden vil møte dette behovet. Brukermedvirkning kan også bidra til å øke kunnskapen til brukerne om systemet, prosessen og hvilken rolle de kan ha i helseforvaltningen gjennom metodevurderinger.
Bidrag fra brukere kan informere om følgende aspekter:

 • Gi innsikt i hvordan det er å leve (eller være pårørende til noen) med sykdommen/tilstanden, slik at de som skal utføre metodevurderingen har en forståelse av dette.
 • Gi innsikt og innspill om erfaringer med eksisterende behandling og i noen tilfeller også med metoden som vurderes, samt forventninger knyttet til den nye behandlingen.
 • Gi innspill om hvilke utfallsmål som er viktige for brukere slik at forskningsspørsmålet blir relevant, og belyse om man kan finne svar i vitenskapelig litteratur på det som er viktig for brukerne. F.eks. om det er aspekter ved sykdommen som er særlig viktig å redusere eller ha kontroll på.
 • Gi innspill om hva som kan ha betydning for brukernes dagligliv, og hva oppfattes som viktige resultater og betydningsfulle forbedringer.

FHI og DMP rekrutterer brukere på litt ulike måter: 
Ved FHI skjer rekruttering av brukere/brukerorganisasjon ved at de sender forespørsel til aktuell brukerorganisasjon, med kopi til relevant paraplyorganisasjon, som så utnevner aktuell(e) bruker til å stille. Mer informasjon finnes på FHI sine nettsider her: Rutine for brukermedvirkning i metodevurderinger ved FHI.

DMP arbeider med å utvikle en standardisert prosess for økt brukerinvolvering i metodevurdering. Det er utarbeidet et standardisert nettbasert skjema for innspill fra brukere som benyttes i prosessen.  Legemiddelverket ønsker å etablere kontakt med pasientorganisasjoner og ikke individuelle pasienter fordi metodevurderingene gjøres på gruppenivå. Mer informasjon finnes på SLV sine nettsider her: Brukerinnspill når vi vurderer nytte og kostnad ved nye legemidler og medisinsk utstyr - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no)

Sist oppdatert 04.04.2024