logo Nye metoder

Innspill til metoder

En metode går gjennom flere faser før det fattes en nasjonal beslutning. Alle har anledning til å komme med innspill. Her får du informasjon om hvordan du finner metoder og gir innspill i ulike faser i prosessen.

​​​​​Det er mulig å gi innspill underveis i hele prosessen​ og det er ønskelig at innspill kommer tidlig i prosessen.

Nye metoder er et prioriteringssystem (lenke)  og metodevurderinger​ (lenke) er en viktig del av grunnlaget for beslutninger i systemet. Innspill som kommer tidlig kan påvirke oppdrag om metodevurderinger som gis og tas også med i prosessen videre.

Hvordan gi innspill  ​

Innspill skal sendes inn i et eget skjema som du finner her: Innspillsskjema (docx)

Samme skjema skal brukes uavhengig av hvor i prosessen metoden befinner seg. 

Innspillskjema sendes inn på mail til sekretariatet: nyemetoder@helse-sorost.no. Merk e-posten: «Innspill til ID-nummer/metodenavn».

Innspill på ulike trinn i prosessen

Innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler

Nye metoder legger til rette for at alle skal kunne gi innspill til innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler.

Innspill som kommer inn før behandling i Bestillerforum for nye metoder​ (lenke), kan påvirke hvilke oppdrag som gis om metodevurdering. Anmodninger, metodevarsler, forslag, egnethetsvurderinger og innspill blir en del av sakspapirene som blir lagt frem for Bestillerforum. 

Frister for innspill til forslag og metodevarsler som skal behandles i møtene i Bestillerforum fremgår av "Tidsfrister og møtedatoer" (lenke).

Innspill sendes til sekretariatet for Nye metoder i eget skjema (se lenger ned).
Det er flere måter å få oversikt over metoder som skal behandles i Bestillerforum:​

​Innspill til metoder som er under metodevurdering

Bestillerforum gir oppdrag om metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet (utrederinstanser). Når et oppdrag er gitt har utrederinstansen ansvaret for å utarbeide en metodevurdering.

Hvis innspillet omhandler informasjon eller dokumentasjon om en metode som er under metodevurdering, videreformidler sekretariatet denne informasjonen til utreder. Hvis det kommer innspill til oppdragsutformingen behandles en sak i Bestillerforum.

Innspill på dette trinnet i prosessen kan sendes inn til sekretariatet for Nye metoder. Se informasjon om hvordan gi innspill lenger ned.

Metoder på dette trinnet i prosessen har enten status «Til metodevurdering» eller «Metodevurdering pågår»:
 
 

Innspill til publiserte metodevurderinger

Når en metodevurdering er utarbeidet publiseres den på metodesiden til den aktuelle metoden. Metoden får samtidig status «Metodevurdering ferdigstilt».

Når alle deler av et oppdrag er ferdig (f.eks. metodevurdering og prisnotat) sendes dokumentene til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning. Metoden får da status «Til beslutning»:

Innspill til metodevurderinger sendes til sekretariatet for Nye metoder som formidler disse videre til riktig mottaker. Se informasjon om hvordan gi innspill lenger ned.

Andre spørsmål og innspill

Har du innspill til annet enn det som er omtalt over? Eller har du et spørsmål som du ikke finner svaret til på nyemetoder.no?

Du kan alltid sende en e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.
Sist oppdatert 15.11.2023