logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder

Bestillerforum for nye metoder beslutter hvilke metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Her finner du mer informasjon om Bestillerforum, samt sakspapirer og protokoll fra møtene.

​​​​Bestillerforum for nye metoder - oppgaver

Bestillerforum har som oppgave å prioritere hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres. Bestillerforum har også ansvar for videreutvikling av Nye metoder.

Bestillerforum møtes månedlig og går gjennom innkomne anmodninger om vurdering av legemidlerforslag om metodevurdering​metodevarsler og innspill som er kommet inn til Nye metoder. Anmodninger, metodevarsler, forslag, egnethetsvurderinger og innspill blir en del av sakspapirene som blir lagt frem for Bestillerforum. Forumet beslutter hvilke metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.

I forkant av møtene i Bestillerforum har aktørene i Nye metoder anledning til å gi innspill. Aktørene har ulike ansvarsområder. Helsedirektoratet gir innspill relatert til nasjonale faglige retningslinjer, krefthandlingsprogrammer og finansieringsansvar. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gir innspill når metoden omhandler medisinsk stråling. I tillegg innhentes innspill fra fageksperter (lenke) i sykehusene (helseforetakene). Alle andre har også mulighet til å gi innspill. 

Oppdrag om nasjonal metodevurdering gis til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet som er utrederinstanser i Nye metoder. Sykehusinnkjøp HF får oppdrag om å utarbeide prisnotater. Bestillerforum kan også beslutte å endre eller avbestille oppdrag om metodevurdering som foreligger.

Alle metoder trenger ikke en like omfattende vurdering og det finnes flere typer metodevurdering​ (lenke). Bestillerforum vurderer hvilken type metodevurdering det skal gis oppdrag om ut fra en vurdering av hva som vil gi tilstrekkelig grunnlag for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, opp mot ressurs- og tidsbruk i saksbehandlingen.

Hvis det oppstår spørsmål underveis i arbeidet med et oppdrag, skal utrederne ta opp saken i Bestillerforum og be om avklaring. Avgrensinger av oppdrag er et typisk eksempel på slike saker.

Bestillerforum behandler også innspill som kommer underveis i metodevurderingsarbeidet, f.eks. innspill om endringer av type metodevurdering.

Når utkast til metodevurdering / prisnotat er utarbeidet, sender utrederinstansen dokumentene til oppdragsgiver (Bestillerforum) for at de skal vurdere om oppdraget er besvart. Medlemmene får oftest ca. en uke på seg. Dette trinnet omtales som «utkvittering av oppdrag/metodevurderinger» og skjer vanligvis elektronisk. Kun hvis et eller flere medlemmer ser behov for drøfting skjer utkvitteringen i et møte.  Metodevurderinger publiseres så snart de er utkvittert.

Når Bestillerforum har utkvittert et oppdrag, oversendes alle dokumentene til RHF-ene, ved de regionale fagdirektørene.

Prisnotatet publiseres når beslutning foreligger. 

Bestillerforum for nye metoder - sammensetning

 

Beslutningstagere i Bestillerforum er de fire regionale fagdirektørene og to representanter fra Helsedirektoratet.

Følgende aktører er representert i møtene for å belyse sakene innen sine ansvarsområder:
Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF.

Det deltar to brukerrepresentanter i møtene. Andre som deltar er RHF-koordinatorene fra hver av de fire helseregionene og sekretariatet for Nye metoder som har sekretariatsfunksjon for Bestillerforum.

Lederskapet av Bestillerforum roterer mellom de regionale helseforetakene i en toårs-syklus. 

Medlemmer i 2023

 • Ulrich Spreng, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF, leder av Bestillerforum
 • Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF
 • Bjørn Egil Vikse, fagdirektør, Helse Vest RHF
 • Bjørn Gustafsson, fagdirektør, Helse Midt-Norge
 • Ingvild Grendstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Hege Wang, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Representanter høsten 2023

 • Kjetil Brurberg, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet 
 • Jan Marcus Sverre, fungerende avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Elisabeth Bryn, enhetsleder, Statens legemiddelverk
 • Anette Grøvan, enhetsleder, Statens legemiddelverk
 • Eva Friberg, fagdirektør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Anne Marthe Ringerud, Sykehusinnkjøp HF
 • Runar Skarsvåg, avdelingsleder, Sykehusinnkjøp HF
 • RHF-koordinatorene fra de regionale helseforetakene
 • Brukerrepresentanter
 • Sekretariatet for nye metoder


Møtedatoer, frister og saksdokumenter til Bestilleforum

 

 • Oversikt over planlagte møter og tilhørende frister for forslag og innspill finnes under "Tidsfrister og møtedatoer" (lenke).
 • Informasjon om kommende møte publiseres under «Møter og konferanser» (lenke). Innkalling / agenda for hvert møte publiseres en uke før møte.
 • Det utarbeides sakspapirer og protokoll fra møtene. Sakspapirer og protokoll fra alle møter publiseres i arkivet «Møter i Bestillerforum​​» (​lenke).

​​Årsrapporter Bestillerforum for nye metoder

Årsrapport 2023 (lenke)

Årsrapport 2022 (lenke)

 

Årsrapport 2021​ (lenke)

Årsrapport 2020​ (lenke)

Årsrapport 2019 (lenke)

Årsrapport 2018 (lenke)

Årsrapport 2017 (lenke)

Årsrapport 2016 (lenke)

Årsrapport 2015 (lenke)

Årsrapport 2014 (lenke)

Årsrapport 2013 (lenke)


  


 


 


 

Sist oppdatert 29.02.2024