logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutninger

I Nye metoder er det Beslutningsforum for nye metoder som fatter beslutninger om innføring eller utfasing av metoder på nasjonalt nivå. Her finner du mer informasjon om grunnlaget for beslutninger og sammensetningen av Beslutningsforum.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Beslutninger etter nasjonale metodevurderinger

En nasjonal metodevurdering utgjør en viktig del av det samlede beslutningsgrunnlaget (les mer om metodevurderinger her (lenke). Beslutningsforum for nye metoder fatter beslutninger i tråd med vedtatte prioriteringskriterier (les mer om bakgrunnen for Nye metoder her (lenke). Det foregår en grundig prosess frem til beslutninger tas. ​I noen tilfeller kan en sak avgjøres av de regionale fagdirektørene.

Beslutninger etter lokale metodevurderinger (mini-metodevurderin​ger)

Nye metoder omfatter også lokale beslutninger som tas på grunnlag av mini-metodevurderinger. Det kan du lese mer om he​r (lenke).

 

​Klikk på overskriftene for utdypende informasjon om nasjonale beslutninger:​

Når Bestillerforum for nye metoder har klarert at et oppdrag (metodevurdering og/eller prisnotat) er ferdig, sendes metodevurdering og/eller prisnotat til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) ved fagdirektør i regionen. RHF-ene forbereder sakene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess. Saksbehandlingstiden i RHF-ene fra en metodevurdering er mottatt til den legges frem for beslutning vil kunne variere noe.

Ved å filtrere på «Til beslutning» under Finn metode på nyemetoder.no kan man se hvilke metoder (blant de som ikke har en har beslutning fra før) som til enhver tid forberedes til beslutning (se treff her). 

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar. Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no, og abonnenter får sakslisten med nyhetsbrev.

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, men kan også ha møter utenom oppsatt møteplan dersom det er nødvendig. Møtetidspunktet og saklisten til møtet vil være tilgjengelig på nyemetoder.no under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.​

Mer om oversendelsen til RHF-ene

Metodevurderinger publiseres fortløpende på nettsiden.Når alle dokumenter til et oppdrag foreligger (metodevurdering og/eller prisnotat) får Bestillerforum hele oppdraget til utkvittering. Medlemmene får oftest ca. en uke på seg. Kun hvis et eller flere medlemmer ser behov for drøfting skjer utkvitteringen i et møte.

Når Bestillerforum har utkvittert oppdrag oversendes metodevurderinger og prisnotater​ til RHF-ene, ved de regionale fagdirektørene. Prisnotatet publiseres i en offentlig versjon når beslutning foreligger. 

Hva skjer i tidsrommet fra RHF-ene mottar en sak til det fattes en beslutning?

Når Bestillerforum har mottatt, utkvittert og oversendt metodevurderingen og/eller prisnotat til de regionale helseforetakene for beslutning, er det de regionale fagdirektørene som har ansvar for den videre saksbehandlingen. Beslutningsforum har gitt fagdirektørene et selvstendig ansvar for å vurdere når en sak skal oversendes til Beslutningsforum. Fagdirektørene har etablert et felles sekretariat som bistår fagdirektørene med å utarbeide saksnotater til Beslutningsforum for nye metoder.

Følgende kan påvirke tiden det tar å utforme en anbefaling til Beslutningsforum:

  • Behovet for å sammenligne og prioritere mellom behandlingsområder utover det som framkommer av metodevurderingen og/eller prisnotatet

  • Vurdering av innspill fra produsent

  • Tid til dialog med fageksperter

  • Behovet for å formulere vilkår eller betingelser for en beslutning, som er nødvendig for at bruken skal utvikle seg i den retning som RHF-ene mener er riktig, f.eks. avgrense pasientpopulasjon, kostnadsutviklingen og andre vilkår

  • I enkelte tilfeller er det behov for å avvente prisforhandlinger

  • Behovet for å avvente en annen /flere andre metodevurderinger

  • Behovet for å vurdere konsekvenser av en innføring med tanke på endringer i organisering av tjenesten og nødvendig endret ressursfordeling

  • Behovet for juridiske vurderinger omkring innføring av den nye metoden

Fagdirektørene kan på bakgrunn av dette ikke angi hvor lang tid det tar å formulere de enkelte anbefalingene.

 

Beslutningsforum for nye metoder legger Lov om pasient- og brukerrettigheter og Prioriteringsforskriften til grunn ved innføring av nye metoder (se også artikkelen Bakgrunn - hvorfor har vi Nye metoder​ (lenke)). Beslutningene skal bidra til riktig prioritering av helsevesenets ressurser og mellom pasientgrupper og sykdommer. ​​Tre sentrale kriterier er:

- Nyttekriteriet: Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket

- Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på

- Alvorlighetskriteriet: Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden​​

 ​

​Videre legger Beslutningsforum for nye metoder følgende prinsipper og føringer til grunn:

- Diagnosenøytralitet

- Aldersnøytralitet

- Nøytralitet med hensyn til pasientgruppens størrelse
- Likebehandling på tvers av metoder og pasientgrupper

- Legitimt ikke å innføre effektiv, men lite kostnadseffektiv diagnostikk og behandling 

Saksdokumentene bør være lett leselige og forståelige for allmennheten.​

​Nasjonale beslutninger om å innføre en ny metode tas i Beslutningsforum for nye metoder.


Beslutningen fattes ved konsensus, slik at det blir likt for spesialisthelsetjenesten over hele Norge.

I noen saker har Beslutningsforum for nye metoder delegert beslutningsansvaret til fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Fagdirektørene har fått et selvstendig ansvar for å vurdere om en metode skal oversendes for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder. Dersom de fire fagdirektørene er enige om at en metode ikke er egnet for behandling i Beslutningsforum for nye metoder, kan saken avgjøres av fagdirektørene. Saken vil da ikke bli videresendt for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, men beslutning tatt i interregionalt fagdirektørmøte og referatført i påfølgende møte i Beslutningsforum for nye metoder. Dette kan for eksempel gjelde saker som fagdirektørene vurderer til ikke å ha store praktiske eller økonomiske konsekvenser. 

Nye metoder omfatter også mini-metodevurderinger og beslutninger lokalt i helseforetakene,​ les mer om det her (lenke).​

Best​år av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforet​akene. I tillegg er det to observatører fra brukerutvalgene (brukerrepresentanter) og en fra Helsedirektoratet.

Bisittere: Sekretariatet for nye metoder, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF, de fire fagdirektørene og en representant fra fagdirektørenes sekretariat.

Du kan følge med på beslutninger basert på nasjonale metodevurderinger på flere måter. For en detaljert beskrivelse over mulighetene, se "Beslutning". Her er lenkene til to arkiv: 
Arkiv: Møter-i-Beslutningsforum-for-nye-metoder 
​Arkiv: Beslutninger tatt av de fire fagdirektørene ​​​​

Sist oppdatert 15.11.2023