logo Nye metoder

Høringsside - metodevurdering organdonasjon

Fullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes". Høringsfristen er nå gått ut.

​Metodevurdering til høring:

Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes

 

Høringsfristen er gått ut.

Alle høringssvarene er publisert på denne nettsiden. 

For informasjon om videre prosess se metodens side her

Høringssvar fra Helse Nord-Trøndelag HF

Høringssvar fra Nils Jakob Brautaset

Høringssvar fra Transplantasjonskoordinatorene, OUS, Rikshospitalet

Høringssvar fra Legeforeningen

Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Høringssvar fra Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Høringssvar fra Norsk nyremedisinsk forening

Høringsvar fra Helsedirektoratet

Høringssvar fra Rådet for legeetikk

Høringssvar fra Donoransvarlige leger ved ulike HF

Høringssvar fra Akershus Universitetssykehus HF

Høringsvar fra ressurssykepleiere i organdonasjon ved Oslo Universitetssykehus

Høringssvar fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Høringssvar fra Helse Fonna HF

Høringssvar fra Stiftelsen Organdonasjon

Høringssvar fra Oslo Universitetssykehus

Høringssvar fra Senter for medisinsk etikk

Høringssvar fra intensivmiljøet ved Oslo Universitetssykehus

Høringssvar fra LHL Transplantert

Høringssvar fra Norsk sykepleierforbund

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Høringssvar fra Nevrokirurgisk avdeling, Nerveklinikken, OUS

Høringssvar fra donoransvarlig lege og sykepleier, Helse Stavanger HF

Høringssvar fra overlegene ved Generell Intensiv UNN, Tromsø

Høringssvar fra Anestesiavdelingen, Sykehuset Innlandet HF, Hamar

Høringssvar fra Foreningen for hjertesyke barn

Høringssvar fra Klinisk Etikk-komité Sykehuset Telemark HF

Høringssvar fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Høringssvar fra Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD)

Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Høringssvar fra Voksne med medfødt hjertefeil

Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold HF

 

 

Bestillerforum RHF behandlet fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet om «Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes» i møtet 16. desember 2019. Innføring av metoden vil etter alt å dømme kunne bedre tilgangen på organer. Samtidig er det helt naturlig at det i spørsmål om liv og død kan være ulike syn. Det er viktig at klinikere og andre som står i krevende situasjoner er trygge på metodene de bruker og har et avklaret forhold til disse. Beslutningsforum for nye metoder har konkludert med at det i denne saken vil være riktig at fagpersoner, pasienter og andre skal kunne å gi innspill til metodevurderingen før saken håndteres videre i Nye metoder.

 

Organdonasjon

Organdonasjon er for mange mennesker eneste vei ut av en dødelig sykdom. Det står til enhver tid flere hundre mennesker på venteliste for å få et nytt organ. Det er et mål at flere som trenger det, skal få tilbud om organtransplantasjon.

 

Organdonasjon kan skje fra en person som nylig er død, eller fra en levende giver (familie). Levende giver benyttes i Norge kun ved nyretransplantasjoner. Dagens prosedyre ved organdonasjon fra død donor innebærer at det påvises irreversibelt opphør av hjernefunksjonene mens pasienten ligger på respirator. Den kliniske dødsdiagnosen bekreftes gjennom bildeundersøkelser som viser at hjernen er oppsvulmet og skadet i en slik grad at hjernen er uten blodtilførsel.

 

Pasienter kan ha mistet evnen til å puste selv og være alvorlig og irreversibelt hjerneskadet uten at hjernedødskriteriet kan oppfylles, fordi det fortsatt er blodsirkulasjon til deler av hjernen. Dette er pasienter der livsforlengende behandling vil være nytteløs og som ganske raskt ville dø av hjerte- og åndedrettsstans når behandlingen blir trukket tilbake. Hvis organdonasjon skjer i en slik situasjon under kontrollerte forhold ved hjerte- og åndedrettsstans, omtales dette i litteraturen som «controlled donation after circulatory death» (cDCD).

 

Metodevurdering på oppdrag

Bestillerforum RHF ga i desember 2017 Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en metodevurdering av en prosedyre for cDCD kalt «organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes». Metoden innebærer at det hos en pasient som er blitt erklært død ved hjerte- og åndedrettsstans etableres blodsirkulasjon ved hjelp av et ytre apparat, med det formål å bevare organene inntil de hentes ut. Prosedyren er tidligere prøvd ut ved Oslo universitetssykehus, og ulike varianter av slike prosedyrer er innført i flere land.   

Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet gjør rede for og drøfter medisinske, juridiske og etiske spørsmål ved organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon. I arbeidsgruppen som har deltatt i utarbeidelsen av metodevurderingen, er det enighet rundt mye, men ulike syn på enkelte forhold ved bruk av prosedyren kommer også til uttrykk.

 

Problemstillinger

Hovedproblemstillingene som vurderes spesielt er medisinske, juridiske og etiske utfordringer og uklarheter rundt dødsdefinisjon og dødskriteriene ved hjerte- og åndedrettstans når livsforlengende behandling avsluttes.

 

Høringsfrist: 15. april 2020.

 

Høringsbrev som PDF

Det legges opp til en åpen høring men følgende instanser har fått tilsendt høringsbrevet:

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Diabetesforbundet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Fagforbundet

Folkehelseinstituttet

Foreningen for Cystisk Fibrose 

Foreningen for hjertesyke barn

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Vest RHF

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets fylkesmenn

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Melanor

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon (NITO)

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk fysioterapiforbund

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon – NOROD

Norsk Sykepleieforbund

Norway Health Tech

Personvernnemda

Pårørendealliansen

Regionale brukerutvalg

Regjeringsadvokaten

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Sivilombudsmannen

Statens Helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stiftelsen Organdonasjon

Sykehusinnkjøp HF

Teknologirådet

Voksne med medfødt hjertefeil

 

Høringsinstanser som PDF

Sist oppdatert 23.01.2024