logo Nye metoder

ID2017_100

Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon

Bruk hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.10.2017
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2017_100
Om metoden
Denne formen for organdonasjon omtales i litteraturen som "Donation after circulatory death" (DCD).

Høring

Fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet ble sendt på åpen høringsrunde i 2020. Det kom 28 høringsinnspill som er publisert på en egen høringsside 

 

Saksbehandling Bestillerforum for nye metoder

​Forslag (20.10.2017) og tilhørende mini-metodevurdering  (30.03.2016)

Innspill (08.12.2017) fra Norsk ressursgruppe for organdonasjon

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020)

Saken oversendes de regionale helseforetakene som forbereder videre saksgang, inkludert vurdering av behov for forskriftsendring.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 213-20

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020)

Fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet har vært på åpen høring. Fristen for høringen gikk ut 15. september 2020. Det har kommet 28 høringsinnspill som er publisert på en egen høringsside.

Bestillerforum RHF gir sekretariatet for Nye metoder i oppdrag å sammenstille høringsinnspillene. Saken tas så tilbake til Bestillerforum RHF for avklaring av videre prosess.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 151-20

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019)

Metodevurderingen publiseres på nettsidene til Nye metoder og Folkehelseinstituttet.

Bestillerforum RHF legger frem forslag til videre prosess. Det planlegges en bred og involverende prosess med invitasjon til å komme med innspill.

Referat fra Bestillerforum RHF (16.12.2019) finner du her, se sak 214-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon til bruk hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes.   Når metoden nå er til vurdering skal den, i tråd med de overordnede føringene i Nye metoder, ikke brukes.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 193-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.12.2017
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
18.12.2017
Ferdigstilt
17.12.2019

Prosjektplan

Fullstendig metodevurdering

Oppsummering av høringsinnspill

Høringsside (2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020)

Saken oversendes de regionale helseforetakene som forbereder videre saksgang, inkludert vurdering av behov for forskriftsendring.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 213-20

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020)

Fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet har vært på åpen høring. Fristen for høringen gikk ut 15. september 2020. Det har kommet 28 høringsinnspill som er publisert her.

Bestillerforum RHF gir sekretariatet for Nye metoder i oppdrag å sammenstille høringsinnspillene. Saken tas så tilbake til Bestillerforum RHF for avklaring av videre prosess.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 151-20

 

Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

Metodevurderingen om «Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes» legges ut til åpen høring med høringsfrist 8 uker.

Beslutning i Bestillerforum RHF 30.03.2020:

På bakgrunn av den pågående Covid-19-situasjonen utvides høringsfristen til 15. september 2020.

 

Se sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum under sak 011-2020.

Nærmere informasjon om høringen finner du her.

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter med alvorlig hjerneskade og som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes, omtalt som «controlled Donation after Circulatory Death (cDCD)» kan tas i bruk som metode som beskrevet i prosedyrer til Oslo Universitetssykehus (jmf. vedlegg i Sak 093-2021 i Beslutningsforum for nye metoder sitt møte 30.08.2021).
  2. Det foreligger prosedyrer som sikrer at helsepersonellet kan anvende metoden etter en standard med bredest mulig faglig forankring, og hvor kriteriene for «Død etter varig hjerte- og åndedrettsstans» er entydige.
  3. Nasjonal tjeneste for organdonasjon får ansvar for å koordinere med alle landets donorsykehus for å sikre ens forståelse av prosedyrene.
  4. Det skal gjennomføres en evaluering av denne endringen, basert på registerdata og erfaringer med metoden to år etter iverksettelse. Ansvaret for evalueringen har interregionalt fagdirektørmøte og evalueringsrapporten legges frem for Beslutningsforum for nye metoder.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 093-2021.