logo Nye metoder

Sentrale begreper og definisjoner

​​​​​Metode

Med begrepet metode forstås alle tiltak som benyttes for å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle sykdom, tiltak for rehabilitering av pasienter og organisering av helsetjenester.

Ny metode

Med ny metode forstås en metode som ikke tidligere har vært brukt utenfor klinisk utprøving, eller kun har vært brukt på et lite antall pasienter. Ny metode kan også være ny anvendelse av en eksisterende metode på en ny indikasjon eller annen pasientgruppe enn der metoden først ble introdusert. En metode som for første gang introduseres i et helseforetak, vil betraktes som ny i vedkommende foretak, selv om den kan ha vært tatt i bruk i andre foretak på et tidligere tidspunkt. 

Metodevurdering

​En metodevurdering er en systematisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet av et tiltak. Et formål med en metodevurdering er å vurdere tilgjengelig dokumentasjon og synliggjøre forskjeller mellom metoder. På denne måten synliggjøres verdien av en metode sammenlignet med en annen metode. Her finner du mer informasjon om ulike typer metodevurderinger (lenke)

Metodevarsling

Metodevarsling har som mål tidlig å fange opp nye metoder som er på vei og som kan være aktuelle for innføring i Norge. ​​Metodevarsling kan benyttes av helsetjenesten og myndighetene for planlegging og tilrettelegging for fremtiden. Gjennom å identifisere de metoder som er på vei på et tidlig stadium kan samfunnet stå bedre forberedt og agere raskere når nye metoder kommer på markedet. 

Innholdet i metodevarslene kan danne et grunnlag for et forslag til en metodevurdering.

Nye metoder skal identifiseres blant annet ved å søke i ulike databaser og gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.


Legemiddel

Et hvert stoff, droge eller preparat som 1) utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr eller 2) kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning, eller for å påvise sykdom. Forskrift om legemidler, FOR 2009-12-18 nr 1839. ​


Medisinsk utstyr

Et hvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk m.v. Fullstendig definisjon i forskrift om medisinsk utstyr. Forskrift om medisinsk utstyr, FOR-2005-12-15-1690. 


Monitorering

Oppfølging og overvåking av nye metoder med hensyn til omfang av bruk, effekt, sikkerhet, kostnader m.v. under reelle kliniske betingelser. 


Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer inneholder råd og anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling og/eller oppfølging av pasient-, bruker- eller diagnosegrupper innenfor helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratet er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av retningslinjene. Spesialisthelsetjenesteloven og Helse- og omsorgstjenesteloven 


Organisatoriske tiltak

Tiltak som definerer organisasjonsmessig struktur og innhold, plassering av ansvar og oppgaver og samhandling mellom aktørene innenfor og utenfor spesialisthelsetjenesten for å sikre trygg, god og effektiv pasientbehandling.


Prosedyre

En fremgangsmåte for anvendelse innen forebygging, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg som kan bestå av flere trinn i bestemt rekkefølge eller som definerte sammensatte handlinger slik som for eksempel medisinske eller kirurgiske prosedyrer. Prosedyrer kan integrere flere øvrige metoder som bl.a. medisinsk utstyr og legemidler. Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer definerer fagprosedyrer som prosedyrer som omhandler medisinske og helsefaglige aktiviteter eller prosesser i helsetjenesten. 


Screening

​​Screening er systematisk undersøkelse av antatt friske mennesker for å oppdage sykdom eller forstadier før symptomer viser seg.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vurderte i 2020 ​at etablering av screeningprogram og utvidelser av eksisterende screeningprogram ikke skal gjennom Nye metoder, men styres av Helsedirektoratet. Beslutningsprosessen for etablering av nye screeningprogram skal bestå av en utredning ledet av Helsedirektoratet, påfølgende anbefaling fra Helsedirektoratet til HOD, og beslutning gjennom ordinær budsjettprosess.​​Sist oppdatert 15.11.2023