logo Nye metoder

Strategi for Nye metoder 2023-2028

Her får du oversikt over strategien for videreutvikling av Nye metoder, som gjelder fra 2023 til 2028. Den består av seks innsatsområder, der hvert av områdene har definerte målsetninger.

Den overordnete visjonen  


 

Strategien var oppe i Beslutningsforums junimøte. Visjonen til Nye metoder er 

"Nye metoder skal være et godt prioriteringsverktøy for spesialisthelsetjenesten. Nye metoder skal bidra til en bærekraftig helsetjeneste av god kvalitet, hvor pasientene får rask og likeverdig tilgang til trygge og effektive metoder. Nye metoder skal videreutvikles i tråd med den medisinske utviklingen og bygge på fagkunnskap i spesialisthelsetjenesten. Åpenhet og medvirkning skal bidra til tillit og legitimitet til de beslutninger som tas."

Seks satsingsområder  

Det er seks satsingsområder i strategien. Hvert av områdene har definerte målsetninger.


 

Målsetning

Etablere en god håndtering av medisinsk utstyr og prosedyrer i Nye metoder og tilpasse prosessene til den felles europeiske utviklingen.  


 

​Nye metoder vil  

 • ​Starte et arbeid som skal definere hvilke mål RHF-ene har for videreutviklingen av Nye metoder innenfor området «medisinsk utstyr og prosedyrer» på kort og på lengre sikt. Det er behov for rammer som definerer ambisjonsnivået.  

 • Være koordinert med implementeringen av de nye felles europeiske regelverkene og innhente kunnskap om hva som skjer i andre land i Europa. Dette er viktig som underlag for videreutviklingen av en bærekraftig prosess både på kort og lang sikt.  

 • Utvikle prosesser i Nye metoder som er bedre tilpasset metodene som ikke er legemidler. Utarbeide kriterier for når ulike metoder skal gå igjennom prosessene som er utviklet for nasjonalt respektive lokalt nivå. 

​Målsetning

Nye metoder skal sikre rask, effektiv og riktig saksbehandling som gir alle pasientgrupper likeverdig tilgang til metoder.

Nye metoder vil 

 • Gå over til anmodning om vurdering, og se på muligheter for flere forenklede prosesser for vurdering av legemidler (som for eksempel «tidlig faglig vurdering»).  

 • ​Øke gjenbruk av tilgjengelig dokumentasjon og øke samarbeid med andre land for å redusere arbeidet med metodevurdering av legemidler. Bidra til implementering av EUs forordning for metodevurderinger (EU HTAR), for blant annet å sikre bedre utnyttelse av ressurser og unngå dobbeltarbeid.  

 • I større grad synliggjøre informasjon om tidsbruk for ulike aktører, særlig i prosessen med innhenting av dokumentasjon og metodevurdering.  

 • Videreutvikle dialogen med leverandører med sikte på å redusere tidsbruk for oversendelse av dokumentasjon. 

​Målsetning

Styrket medvirkning fra brukerrepresentanter og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten skal bidra til økt åpenhet, kvalitet og legitimitet.  

 

Nye metoder vil  

 • ​Bruke de to nye referansegruppene og videreutvikle deres mandat.  

 • Styrke helhetlig brukermedvirkning gjennom hele prosessen i Nye metoder.  

  ​​​​- Tettere dialog med pasient- og brukerorganisasjoner. 
  - Fortsette med tett dialog med brukerrepresentanter som allerede er oppnevnt i Nye metoder.  
  - Tydeliggjøre rammene for involvering av brukerrepresentanter gjennom hele prosessen, inkludert i metodevurderingsarbeidet.
  - Kontinuerlig arbeide med videreutvikling av brukermedvirkning gjennom hele saksbehandlingsprosessen.  

 • Styrke involvering av fagpersoner
  - Tydeliggjøre rammene for involvering av fagpersoner gjennom hele prosessen (fra forslag til beslutning) i Nye metoder.  
  - Tydeliggjøre rammene for fagpersoners bidrag i arbeidet med metodevurderinger som del av en prosessveileder.  
  - Videreutvikle samarbeidet med relevante aktører, deriblant Legeforeningen, om involvering av fagpersoner.  
  - Videreutvikle bruk av nasjonale faggrupper. 


 

Målse​tning 

Tydelig kommunikasjon skal bidra til økt åpenhet, kvalitet og legitimitet.  


 

Nye metoder vil  

 • Utvikle et nytt saksbehandlingssystem (verktøystøtte) som vil bidra til bedre transparens og forenkle mulighetene for innspill på ulike steg i prosessene. Det skal bli enklere både å følge enkeltmetoder og å se metoder i sammenheng.  

 • Få på plass ny nettløsning for nyemetoder.no. I første omgang en ny publiseringsløsning. Fra våren 2023 publiseres informasjon om status i Nye metoder også på felleskatalogen.no under de aktuelle medikamenter.  

 • Tydeligere kommunikasjon og informasjon 
  -Øke kjennskapen til og forståelsen av Nye metoder hos ulike målgrupper.  
  -Oppdatere Nye metoder sin kommunikasjonsstrategi.  

 • Etterstrebe transparens i så høy grad som mulig. 

 

Målset​ning 

Beslutninger i Nye metoder skal tilgjengeliggjøres raskt i nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogrammer og implementeres i klinisk praksis.  


 

Nye metoder vil  

 • ​Tidlig identifisere behov for å endre nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogrammer ved utarbeiding av saksfremlegg til Nye metoder.  

 • Bidra til at nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogrammer oppdateres som følge av beslutninger i Nye metoder.  

 • Være bidragsyter i prosesser som sikrer at beslutninger i Nye metoder synliggjøres i forskrivernes journalsystem og reseptmodul.

 
Målsetning

Nye metoder skal bidra til en bærekraftig helsetjeneste også i en fremtid der medisinen er i stadig utvikling mot mer individuell tilpasning og mindre grupper.  


Nye metoder vil 

 • Vurdere eventuelle behov og løsninger for tilpasning av Nye metoder for å håndtere et økende omfang av metoder innen persontilpasset medisin.  
 • Vurdere eventuelle behov og løsninger for tilpasning av Nye metoder for sjeldenfeltet. 
 • I større grad vurdere behov for å involvere fagpersoner for å identifisere aktuelle undergrupper av pasienter som kan være aktuelle for en metode.  
 • Utvikle gode og effektive prosesser for en koordinert vurdering og innføring av legemidler og tilhørende test og diagnostikk innen persontilpasset medisin.  

 • Følge opp bruk og effekt av innførte metoder via for eksempel registre og real-world data. ​​​

Veien videre og oppfølging av strategi​en 

 • ​Det legges opp til jevnlig diskusjon og koordinering i Bestillerforum av videreutviklingsarbeidet. ​​​

 • Det skal lages handlingsplaner til satsningsområdene med oversikt over prioriterte arbeidsoppgaver, som beskriver hva Nye metoder skal jobbe med for å sikre at målene nås. 
 • Det strategiske utviklingsarbeidet koordineres også ved regelmessig å innhente råd, innspill og forslag til forbedringer fra referansegruppene. Referansegruppene har som mandat å være rådgivende organ for Nye metoder og et forum for diskusjoner og innspill på overordnet strategisk. 
 • Nye metoder skal også se på behovet for å tilrettelegge for ytterligere dialogarenaer om saker som ikke dekkes i referansegruppene, for eksempel med industrien. ​​

​Bakgrunn for ny strategi​


 
 • En ekstern evaluering (PDF), interne vurderinger og i​nnspill fra Nye metoder sine referansegrupper har identifisert områder for videreutvikling av Nye metoder. 
 • Det er måltrengsel og manglende avgrensing, kapasitet for saksbehandling, rask tilgang til nye metoder, involvering av fagpersoner, medvirkning, transparens, styrking av tillit til systemet, kommunikasjon og samhandling mellom aktørene, vurdering av medisinsk utstyr og nye utfordringer knyttet til utvikling av mer presis behandling (persontilpasset medisin).  
 • Evalueringen fra 2021 pekte på at det mangler en strategi for hvordan ressursene som brukes på metodevurdering, skal utnyttes best mulig. Nye metoder har behov for å skape større samsvar mellom systemets ambisjonsnivå og virkeområde på den ene siden, og saksbehandlingskapasitet på den andre. Særlig innen legemiddelområdet vil det være viktig å utvikle løsninger og tiltak, som kan føre til mer effektiv og raskere saksbehandling.  
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i oppdragsdokument for 2022 til RHF-ene om Nye metoder bedt om et strategisk dokument for videreutvikling av systemet. Det inkluderer håndtering av persontilpasset medisin og medisinsk utstyr, i tillegg til bruk av mini-metodevurderinger.  
 • Nye metoder må rustes for en fremtid med mer oppmerksomhet rundt persontilpasset medisin, avanserte terapier og behandlinger for sjeldne tilstander. 
 • Erfaringsmessig sees økende legemiddelpriser, økt saksmengde og større innslag av usikkerhet i datagrunnlag. For å sikre rask, riktig og likeverdig tilgang til nye metoder, er det derfor behov for kontinuerlig utvikling av systemet. 
 • Nye metoder skal bidra til å styrke kvalitet og pasientsikkerhet ved at metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet. Systemet skal basere seg på de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene som er besluttet av Stortinget, og det skal inkludere både legemidler og andre metoder til utredning og behandling. 


 

Sist oppdatert 15.11.2023