logo Nye metoder

Videreutvikling av Nye metoder - oppfølging av strategien

I strategien for videreutvikling av Nye metoder er det definert seks satsingsområder. Her får du oversikt over arbeid og tiltak som pågår og er planlagt på disse områdene.

Nye metoder jobber kontinuerlig med å forbedre systemet innenfor rammene som er gitt. I 2023 utarbeidet Nye metoder en strategi for videreutvikling, som gjelder for 2023-2028. Hele strategien finner du i en egen artikkel.

Seks satsingsområder

Det er seks satsingsområder i strategien. Hvert av områdene har definerte målsetninger. Under finner du oversikt over målsetninger og arbeid som pågår eller er planlagt innenfor hvert satsningsområde. Du finner også lenke til handlingsplaner for de satsningsområder hvor det er utarbeidet. 

Målsetning

Nye metoder har som mål å etablere en god håndtering av medisinsk utstyr og prosedyrer i Nye metoder og tilpasse prosessene til den felles europeiske utviklingen.

Status

AD-ene og fagdirektørene i RHF-ene har sammen med ledelsen ved Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Folkehelseinstituttet (FHI) og Sykehusinnkjøp satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med rammer, mål og kriterier for hva slags metoder av typen ikke-legemidler som skal vurderes på nasjonalt nivå. 

Handlingsplan

Det er ikke utarbeidet en handlingsplan for dette satsingsområdet.

Bakgrunn

Antallet metoder utover legemidler (medisinsk utstyr, diagnostikk, prosedyrer og organisatoriske tiltak - kalt ikke-legemidler) som er aktuelle for innføring i spesialisthelsetjenesten er tilnærmet ubegrenset. Det finnes per i dag ikke tydelige kriterier for hvilke metoder av typen ikke-legemidler som skal prioriteres for metodevurdering på nasjonalt nivå. Dette medfører at det er delvis tilfeldig hvilke ikke-legemidler som blir meldt inn og går igjennom prosessene i Nye metoder. 
Det er derfor identifisert et behov for å avklare hvilke metoder av typen ikke-legemidler som skal vurderes i Nye metoder. 

 

Målsetning

Nye metoder har som mål å sikre rask, effektiv og riktig saksbehandling som gir alle pasientgrupper likeverdig tilgang til metoder.

Iverksatte tiltak

I 2023 ble det iverksatt flere tiltak for å korte ned saksbehandlingstiden, basert på rapporten om “Raskere saksbehandling”. Det forventes at effekten av tiltakene gradvis vil øke i løpet av 2024.

 • Overgang til anmodning om vurdering av nye legemidler og nye indikasjoner: Nye metoder gikk i mai 2023 over fra metodevarsler til anmodning om vurdering av legemidler (se protokollen fra 24. april 2023 fra Beslutningsforum for nye metoder, sak 51-2023). En leverandør som ønsker et legemiddel for en indikasjon vurdert for innføring i norsk spesialisthelsetjeneste, skal heretter sende en anmodning om vurdering til Nye metoder. Leverandøren skal angi tidspunkt for levering av dokumentasjon i anmodningen.
 • Tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet: Nye metoder innførte i 2023 vurdering av sammenlignbarhet i forkant av møtene i Bestillerforum. En metode som blir vurdert som sammenlignbar med en annen allerede innført metode, kan få en forenklet vurderingsprosess.
 • Forenklet prosess for vurdering av nye indikasjoner for PD-1 og PD-(L)1-hemmere (PD-(L)1-ordningen): Ordningen ble besluttet innført i Beslutningsforum 11. desember 2023, sak 143-2023 (se sakspapirer og protokoll).

Status mars 2024

Det kan allerede sees noe effekt av tiltakene som ble innført i 2023. Overgangen fra metodevarsler til anmodninger medfører færre saker i systemet, færre oppdrag om metodevurdering og færre inaktive saker, hvor leverandøren ikke har levert dokumentasjon, hos DMP. Siden oppstart av tiltakene:

 • har leverandører sendt inn i overkant av 50 anmodninger om vurdering og seks anmodninger om revurdering til Nye metoder. 
 • har Bestillerforum gitt åtte oppdrag om kun prisnotat på bakgrunn av en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet fra en spesialistgruppe.

 • har fem av åtte leverandører med markedsføringstillatelse for en PD-(L)1 hemmer meldt seg inn i PD-(L)1-ordningen. 

I tillegg jobber DMP med tiltak for å kutte ned saksbehandlingstiden.Det planlegges for en evaluering av overgangen til anmodning og de tilhørende tiltakene i andre halvår 2024. 

Handlingsplan

En handlingsplan for dette området er under utarbeidelse.

Bakgrunn og lenker 

Som oppfølging etter evalueringen fikk RHF-ene oppdrag fra departementet. Et av resultatene var rapporten Raskere saksbehandling som ble ferdigstilt og besluttet høsten 2022. 

 

Målsetning

Styrket medvirkning fra brukerrepresentanter og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten skal bidra til økt åpenhet, kvalitet og legitimitet. 

Tiltak

 • Tettere dialog med pasient- og brukerorganisasjoner.
 • Fortsette med tett dialog med brukerrepresentanter som allerede er oppnevnt i Nye metoder.
 • Tydeliggjøre rammene for involvering av brukerrepresentanter gjennom hele 
  prosessen, inkludert i metodevurderingsarbeidet.
 • Kontinuerlig arbeide med videreutvikling av brukermedvirkning gjennom hele saksbehandlingsprosessen.

Status mars 2024

Beslutningsforum besluttet i 2023 at det skulle opprettes en dialogarena for brukermedvirkning i Nye metoder. I dialogarenaen deltar per nå brukerrepresentantene i Nye metoder, Kreftforeningen, FFO og Direktoratet for medisinske produkter. Et mål med dialogarenaen er å styrke dialogen med både de oppnevnte brukerrepresentantene og pasient- og brukerorganisasjonene. Dette skal være en uformell arena for erfaringsutveksling og innspill til videreutvikling av brukermedvirkning i Nye metoder. Dialogarenaen gjennomførte høsten 2023 et seminar for pasient- og brukerorganisasjoner – Brukerstemmen i Nye metoder 2023 – der tema blant annet var videreutvikling av brukermedvirkning.

Det planlegges for et nytt seminar for pasient- og brukerorganisasjoner i 2024, også denne gangen i samarbeid med Kreftforeningen og FFO. 

Handlingsplan

En handlingsplan for området er under utarbeidelse. Dialogarenaen og referansegruppene vil få mulighet til å gi innspill til arbeidet.

Bakgrunn og lenker

I 2022 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet en rapport om arbeidet med brukermedvirkning i Nye metoder (PDF). Det ble blant annet utarbeidet oppdaterte beskrivelser av roller og oppgaver (PDF) .

Du finner mer informasjon om dagens brukermedvirkning i artikkelen om brukermedvirkning i Nye metoder. 

Målsetning

Styrket medvirkning fra brukerrepresentanter og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten skal bidra til økt åpenhet, kvalitet og legitimitet. 

 

Nye metoder vil:

 • Tydeliggjøre rammene for involvering av fagpersoner gjennom hele prosessen (fra forslag til beslutning) i Nye metoder.  
 • Tydeliggjøre rammene for fagpersoners bidrag i arbeidet med  metodevurderinger som del av en prosessveileder.  
 • Videreutvikle samarbeidet med relevante aktører, deriblant Legeforeningen, om involvering av fagpersoner.  
 • Videreutvikle bruk av nasjonale faggrupper. 

Status

I 2023 prioriterte Nye metoder et avgrenset videreutviklingsarbeid innenfor dette satsingsområdet knyttet til prosessen for legemidler. Bestillerforum besluttet i september (sak 147-23) å nedsette en arbeidsgruppe, som ut fra dagens saksbehandlingsprosess for legemidler skal foreslå tiltak på tre problemstillinger - se under. Arbeidsgruppen er per mars 2024 i rute med arbeidet, og vil etter planen rapportere på den første problemstillingen i andre kvartal 2024.

Handlingplan 

En handlingsplan for området er under utarbeidelse. Dialogarenaen og referansegruppene vil få mulighet til å gi innspill til handlingsplanen.

Bakgrunn

Hvis hele prosessen i Nye metoder ses samlet, så er fagpersoner involvert på samtlige trinn i prosessen. Fagpersonene har verdifull kunnskap og erfaring fra norsk klinisk praksis, som det er behov for i Nye metoder. Det innhentes aktivt innspill fra fagpersoner til Bestillerforum, fagpersoner deltar som fageksperter i metodevurderingsarbeidet og involveres ved behov under utforming av beslutningsunderlag. Sykehusinnkjøp HF har spesialistgrupper innenfor flere områder og Helsedirektoratet har fagpersoner med i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer og krefthandlingsprogrammer.

Bestillerforum har satt ned en arbeidsgruppe som ut fra dagens saksbehandlingsprosess for legemidler skal foreslå tiltak på følgende problemstillinger:

 • Hvordan Nye metoder bedre kan beskrive og synliggjøre de ulike mulighetene for involvering som allerede eksisterer på de ulike trinnene i prosessen.
 • Hvordan Nye metoder kan bygge videre på og tilpasse eksisterende strukturer og samarbeid. Arbeidsgruppen skal undersøke om Nye metoder for eksempel bør starte rekrutteringen av fageksperter tidligere i prosessen enn det som gjøres i dag.
 • Hvordan fagpersonenes bidrag i metodevurderingsarbeidet kan forsterkes og synliggjøres bedre.

Arbeidsgruppen koordineres av sekretariatet for Nye metoder og består av flere som arbeider direkte inn i dagens prosess, i tillegg til fagpersoner og en representant fra Legeforeningen.

Målsetning

Tydelig kommunikasjon i Nye metoder skal bidra til økt åpenhet, kvalitet og legitimitet.  

Tiltak 

 • Utvikle et nytt saksbehandlingssystem (verktøystøtte)
  • Utvikle en løsning for grunnleggende saksbehandling og samhandling 
  • Bygge videre på med funksjonalitet for strukturert informasjon til forskrivningsstøtte, monitorering av prosessen i Nye metoder, administrativ støtte og mer
 • Ny nettløsning for nyemetoder.no
  • Jobbe kontinuerlig med å forbedre og tydeliggjøre kommunikasjonen og informasjonen på nettsidene
 • Tydeligere kommunikasjon og informasjon. Etterstrebe transparens
  • Få på plass et system (eller en ressurs) for å videreutvikle innholdet på nettsidene og ha ansvar for klarspråk
  • Bedre synliggjøring av sentrale dokumenter
  • Prioritere proaktiv kommunikasjon

Status april 2024

Arbeidet med å utvikle et nytt saksbehandlingssystem (verktøystøtte) er over i planleggingsfasen. Det er ansatt en prosjektleder fra Sykehuspartner. Planleggingsfasen startet 01.01.2024 og er estimert til å vare i 6 måneder. Gjennomføringsfasen starter når planleggingsfasen er ferdigstilt.

Nyemetoder.no er over på ny teknisk plattform fra desember 2023 og har lansert ny nettside med nytt design. I første omgang er alt innholdet flyttet over på en grunnversjon. 

Handlingplan 

Det er utarbeidet en handlingsplan for satsingsområdet. Referansegruppene vil få mulighet til å gi innspill til arbeidet.

Handlingsplanen vil bli oppdatert jevnlig.

Handlingsplan Åpen og tydelig kommunikasjon_versjon 1. 02.042024.pdf

Bakgrunn og lenker

Lenke til bakgrunn og annen informasjon om verktøystøtteprosjektet: Ny verktøystøtte for Nye metoder: Starter opp planleggingsfasen

Målsetning

Nye metoder har som mål at beslutninger i Nye metoder skal tilgjengeliggjøres raskt i nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogrammer og implementeres i klinisk praksis.

Status mars 2024 

For at beslutninger skal implementeres i klinisk praksis, har Nye metoder som målsetning at beslutningene tilgjengeliggjøres raskt i verktøy som rekvirenter benytter seg av. Dette kan være rekvireringssystemer på sykehusene og nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogram.

Helsedirektoratet jobber kontinuerlig med digitalisering og kvalitetssikring av handlingsprogram og retningslinjer slik at beslutninger på fagområder hvor det finnes et normerende produkt, raskt implementeres i dette. Imidlertid har ikke Helsedirektoratet normerende produkter (retningslinjer/handlingsprogram) på alle fagområder som det tas beslutninger om i Nye metoder, og det er heller ikke en målsetting for direktoratet, som har kriterier for hvilke områder og problemstillinger som blir adressert i nasjonale faglige retningslinjer. Det er derfor viktig med andre tiltak som h-resept forbedringsprosjekt, verktøystøtte og andre tiltak for implementering i klinisk praksis.

Målsetning

Nye metoder skal bidra til en bærekraftig helsetjeneste, også i en fremtid der medisinen er i stadig utvikling mot mer individuell tilpasning og mindre grupper.

Status mars 2024

Det er ikke satt i gang aktiviteter på dette satsingsområdet ennå. Arbeidet vil bli prioritert etter andre kvartal 2024.

I tillegg jobber Nye metoder med å utrede behov for endringer i prosedyrer, tidslinjer og involvering i forbindelse med implementering av EU-forordningen om europeisk samarbeid om metodevurderinger (HTAR).

Oppfølging av arbeidet

Det er lagt opp til jevnlig diskusjon og koordinering av videreutviklingsarbeidet i Bestillerforum for nye metoder. Videreutvikling av Nye metoder er også tema i Nye metoders referansegrupper.

RHF-ene har i oppdragsdokumentet 2024 fått følgende oppdrag fra Helse- og oppdragsdepartementet:

 • Helse XXX RHF skal, i samarbeid med Direktoratet for medisinske produkter, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, fortsette arbeidet med videreutvikling av system for Nye metoder. Dette inkluderer oppfølging av tiltakene i Strategi for videreutvikling av Nye metoder (2023 – 2028), herunder utviklingen av et nytt saksbehandlingssystem (verktøystøtte) som vil bidra til bedre transparens og forenkle mulighetene for innspill. Det skal leveres en felles statusrapport for arbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. april 2024.

Nye metoder har sendt en statusrapport om arbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet 22. mars 2024 (PDF)

Bakgrunn for strategien og tidligere arbeid med videreutvikling

Videreutviklingen av Nye metoder har pågått fortløpende siden oppstart. Her får du en kort oversikt over hva som er gjort de seneste årene:

Sist oppdatert 28.05.2024