logo Nye metoder

Seks nye behandlingsmetoder innføres

Seks nye behandlingsmetoder kan tas i bruk i norske sykehus. Dette ble resultatet etter møtet i Beslutningsforum 22. april.

Publisert 23.04.2024

Totalt lå det 10 nye behandlingsmetoder på bordet hos Beslutningsforum i denne runden. To av ja-beslutningene skjer som følge av den forenklede prosessen som er innført for immunterapi:

  • Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin innføres til førstelinjebehandling av voksne med galleveiskreft med spredning eller som ikke kan opereres.
  • Samme legemiddel innføres også som monoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med kreftsykdom i leveren som er avansert eller ikke kan opereres.

Andre metoder som fikk ja fra Beslutningsforum var blant annet to behandlingsmetoder for metastatisk prostatakreft med BRCA-mutasjoner; Talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid og metoden niraparib og abirateron (Akeega). Det ble også besluttet å innføre Etrasimod (Velsipity) til behandling av pasienter fra 16 år og eldre som har moderat til alvorlig, aktiv ulcerøs kolitt (UC), og som har vist utilfredsstillende respons, tapt respons eller er intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Videre ble dagens etablerte praksis med behandling med daratumumab (Darzalex) i kombinasjon med syklofosfamid, bortezomib og deksametason videreført midlertidig til behandling av voksne med nydiagnostisert systemisk lettkjede (AL)- amyloidose.

Beslutningsforum valgte å utsette avgjørelse om å innføre teklistamab (Tecvayli), et legemiddel til subkutan injeksjonsbehandling av benmargskreft (myelomatose).

Nei

Metoder som ikke gikk gjennom denne gangen var blant annet CAR-T cellebehandlingen Tecartus til behandling av voksne pasienter som er 26 år eller eldre, med residiverende eller refraktær B prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).

Samme behandling ble også vurdert for voksne pasienter med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL), en type lymfekreft, etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosinkinase-hemmer (BTK-hemmer).

  • Det er en lovende behandling, men prisen er for høy, og det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på nytten og særlig langtidseffekten. Vi ber nå Sykehusinnkjøp om å gjenoppta forhandlinger med leverandør, sier Terje Rootwelt, leder av Beslutningsforum.

Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIB og IIC, blir heller ikke innført i denne omgang. Her har ikke leverandør tilbudt en pris som står i forhold til dokumentert nytte, og behandlingen er vesentlig dyrere enn annen tilgjengelig behandling.  Sverige og Danmark har heller ikke anbefalt denne behandlingen.

Oversikt over alle beslutningene