logo Nye metoder

Bestillerforum 12. desember 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 15.12.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​​​​​​

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det 13 metoder som ble behandlet, ti ​av typen Legemidler, en av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak og to​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 • Forslag: ID2022_134 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av Aksial spondyloartritt (AS) inkludert ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA) og radiografisk aksial spondyloartritt (axSpA) hos voksne. Revurdering av ID2020_081
 • Forslag: ID2022_141 Normalt humant immunglobulin (Xembify) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.
 • Metodevarsel: ID2022_142​ Poliheksanid  til behandling av Acanthamoeba keratitis
 • Metodevarsel: ID2022_143 Ravulizumab (Ultomiris) til behandlin g av voksne pasienter med neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (NMOSD) som er positive for antistoffer mot akvaporin-4.
 • Metodevarsel: ID2022_144 Mirikizumab til behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt.
 • Metodevarsel: ID2022_145 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av aktiv ikke-radiologisk aksial spondyloartritt og ankyloserende spondylitt.
 • Metodevarsel: ID2022_146 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av voksne med aktiv psoriasisartritt.
 • Metodevarsel: ID2022_147 Glofitamab til behandling av voksne med residiverende / refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere tidligere systemiske behandlingslinjer.
 • Metodevarslene: ID2022_148 Niraparib og abirateron i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av voksne med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC).
 • Metodevarsel ID2022_149  Futibatinib til tidligere behandlet kolangiokarsinom (gallegangskreft) med fibroblast vekstfaktor-reseptor 2 (FGFR 2) fusjon eller rearrangering. ​

Prosedyrer og organisatori​ske tiltak

 • Metodevarsel: ID2022_139 Skylling med antibiotika i operasjonssår for å forebygge infeksjon.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2022_138 Topikal oksygenterapi til behandling av kroniske diabetiske fotsår eller andre ikke-helende sår (eks. på produkt Natrox® Oxygen Therapy).
 • Metodevarsel: ID2022_140 Håndholdt EKG for diagnostikk av atrieflimmer hos voksne (eks. på produkt KardiaMobile).​​

Oppdaterte oppdr​ag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​​​

 • ID2021_087 ​Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi, eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og ID2022_150 Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20-antistoff til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosamid og rituximab).

 • ID2022_113 Teclistamab (Tecvayli) til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling.​

 • ID2021_054 Pegcetacoplan (Aspaveli) til behandling av voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som er anemiske etter behandling med C5-inhibitor i minst 3 måneder.​

Avbestilte oppdrag​

​Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avbestilles, for eksempel hvis søknad om markedsføringstillatelse er trukket. I dette møtet ble følgende oppdrag avbestilt:

 • ID2022_056​ Oktreotid (Mycapssa) i kapselformulering til behandling av akromegali.​​ 

 • ID2017_038 Binimetinib (Balimek) til behandling av pasienter med inoperabelt metastatisk melanom med NRAS mutasjon​.

 • ID2022_072 Infigratinib til behandling av voksne med tidligere behandlet ikke-resekterbar lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft).
 • ID2021_083 Arimoclomol (Miplyffa) til behandling av Niemann-Picks sykdom type C (NPC).
 • ID2026 Sitoiganap til behandling av gliom.
 • ID2021_071 Eflornitin / Sulindac (Flynpovi) som kombinasjonsbehandling til voksne med familiær adenomatøs polypose.
 • ID2017_117 Rovalpituzumab tesirine som vedlikeholdsbehandling av småcellet lungekreft etter kjemoterapi.
 • ID2017_0 Nivolumab (Opdivo) til behandling av dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft.
 • ID2020_100 Osimertinib (Tagrisso) til andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med T790M-mutasjo
 • n.

​Andre saker

 • ​Bestillerforum ble orientert om at det er gjennomført møter i Nye metoder sine referansegrupper (se møtereferater i sakspapirene, sak 223-22).

 • Bestillerforum fikk en orientering om at det er inngått en intensjonsavtale og en samarbeidsrutine mellom Legeforeningen og Nye metoder (se dokumentene i sakspapirene, sak 224-22).

 • Det ble gitt en orientering om​ oppfølgingen av oppdrag fra HOD etter evalueringen (sak 225​-22).​​​

​Sakspapirer og protokoll​

​​Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll​​ (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder


Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.