logo Nye metoder

Bestillerforum 23. mai 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert

Publisert 25.05.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

 

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det syv metoder som ble behandlet, seks av typen Legemidler og et av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_056 Mycapssa (oktreotid) i kapselformulering til behandling av akromegali.

 • Forslag: ID2022_057 Hydroksikarbamid (Siklos) til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom.

 • Metodevarsel: ID2022_059 Bardoksolonmetyl til behandling av kronisk nyresykdom ved Alports syndrom.

 • Metodevarsel: ID2022_060 Maraliksibat til behandling av kolestatisk leversykdom hos personer fra 1 år med Alagilles syndrom.

 • Metodevarsel: ID2022_061 Olaparib (Lynparza) og abirateron (Zytiga) i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne.

  • Metodevarsel: ID2022_062 Pralsetinib (Gavreto) til behandling av lokalavansert eller metastatisk RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft (MTC) eller RET-fusjonspositiv skjoldbruskkjertelkreft hos pasienter over 12 år som har behov for systemisk behandling etter tyrosinkinasehemmer og som ikke tidligere er behandlet med en RET-hemmer.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

 • Forslag: ID2022_058 Robotassistert intrakorporal kolonanastomose med transrektal kolonreseksjon.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2021_140 Fedratinib (Inrebic) til behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF for JAK-hemmer naive pasienter.

 • ID2021_022 Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) til behandling av inoperabel lokalavansert eller fjernmetastatisk BRAF-mutert anaplastisk thyroideakarsinom.

 • ID2022_025 Maribavir til behandling av refraktær infeksjon med cytomegalovirus etter transplantasjon.

 • ID2021_045 Vosoritide til behandling av akondroplasi.

 • ID2018_093 Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem.

 • ID2021_025 Elivaldogene autotemcel til behandling av ABCD1-mutasjon og cerebral adrenoleukodystrofi.

 • ID2019_004 Angiotensin II (Giapreza) til behandling av refraktær hypotensjon hos voksne med septisk eller andre typer distributive sjokk som forblir hypotensive til tross for adekvat væskerestitusjon og administrasjon av katekolaminer og andre tilgjengelige behandlinger med vasopressorer. 

 • ID2020_107 Roksadustat (Evrenzo) til behandling av voksne pasienter med symptomatisk anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom (CKD).

 • ID2020_108 Pralsetinib (Gavreto) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer.

Andre saker

 • Folkehelseinstituttet orienterte om status for arbeidet med oppdrag ID2019_072 Benmargskreft - fullstendig metodevurdering (se sak 102-22).
 • Bestillerforum fikk en orientering om legemidler til behandling av covid-19 og status for EMA godkjenning (sak 105-22).
 • Bestillerforum ble orientert om oppfølging av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etter evalueringen av Nye metoder (sak 106-22, se også egen sak på nettsiden her (lenke)).

Sakspapirer og protokoll

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.