logo Nye metoder

Ja til lungekreftmedisin

Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

Publisert 29.04.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Til sammen ble ni nye metoder besluttet på dette møtet.

Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetoder.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Les mer om beslutningene her:

Lungekreft

Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi kan innføres til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi med PD-L1 uttrykk lavere enn 50 prosent. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen. Behandlingen kan innføres fra 15. mai 2019, da det er denne datoen ny pris gjelder fra.

Det vil ta to uker å oppdatere ny pris i systemene.

Tilbudt pris er lavere enn tidligere pristilbud, og den nye prisen vil gjelde for behandling med pembrolizumab for alle indikasjoner som er godkjent av Beslutningsforum.

Budsjettkonsekvensene er store, men innføring av pembrolizumab i førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft vil føre til redusert bruk og dermed redusert kostnad til immunterapi i senere behandlingslinjer. Kostnaden for behandlingen er fortsatt høy, men behandlingen regnes som kostnadseffektiv når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppen som omfattes av metodevurderingen som er gjennomført.

Det er vist god effekt både på progresjonsfri overlevelse og på total overlevelse, og effekten er godt dokumentert. Data for overlevelse i hovedstudien er relativt umodne, og effekten er framskrevet basert på nokså lite data, noe som øker usikkerheten i analysen. Pembrolizumab har vist god effekt ved behandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi, uavhengig av PD-L1 uttrykk i tumor, når medikamentet blir gitt sammen med standard kjemoterapi.

 Les mer på metodesiden (link)

Om lungekreft

Lungekreft er den vanligste kreftform i verden. I Norge er det den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner. Det vurderes at om lag 700 pasienter i Norge hvert år er aktuelle for behandling med pembrolizumab for ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi med et PD-L1 uttrykk lavere enn 50 prosent.

Du finner beslutningen under sak 40-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Kryptogent hjerneslag

Pasienter som har gjennomgått kryptogent hjerneslag og har patent foramen ovale kan

få utført kateterbasert lukning av foramen ovale.

Lukning av patent foramen ovale (PFO) sammen med behandling med platehemmere fører til en signifikant reduksjon av iskemiske hjerneslag sammenlignet med behandling med platehemmere alene. Lukning av patent foramen ovale er sannsynligvis et kostnadseffektivt behandlingsalternativ til medisinsk behandling.

Patent foramen ovale (PFO) er en åpning i hjertet som kan medføre økt risiko for iskemisk slag. I grunnlaget til denne saken er det sett på kateterbasert lukking av PFO som et behandlingsalternativ til platehemmer eller antikoagulasjon for pasienter med PFO som allerede har gjennomgått et iskemisk hjerneslag.

Les mer på metodesiden (link)

Om kryptogent hjerneslag

Kryptogent hjerneslag eller hjerneinfarkt har ukjent årsak. Hjerneslag (apopleksi) er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Blodpropp og hjerneblødning er de mest kjente årsakene til hjerneslag.

Du finner beslutningen under sak 44-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

 

Nyrecellekarsinom

Tivozanib (Fotivda) kan innføres til behandling av avansert nyrecellekarsinom til pasienter som ikke har effekt av eller ikke tolererer etablert førstelinjebehandling. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Behandlingen kan innføres fra 1. juni 2019, da det er denne datoen ny pris gjelder fra.

Behandling med Tivozanib kan være kostnadseffektiv, og kan innføres i spesialisthelsetjenesten som et behandlingsalternativ for pasienter som ikke har effekt av eller ikke tolererer etablert førstelinjebehandling.


Tivozanib er en ny proteinkinasehemmer, indisert til behandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne pasienter. Tivozanib er i kapselform, og administreres peroralt en gang daglig. 250-300 pasienter er årlig aktuelle for behandling med tifozanib på denne indikasjonen.

Les mer på metodesiden (link)

Om nyrecellekarsinom

Kreft i nyrene, nyrecellekarsinom (RCC), er en alvorlig sykdom. Om lag 800 personer får diagnosen i Norge per år. Historisk sett har en tredjedel utviklet metastaser ved diagnosetidspunkt. Kliniske eksperter anslår at gjennomsnittsalder for pasienter med avansert RCC er 65 år.

Du finner beslutningen under sak 37-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Plakkpsoriasis

Tildrakizumab (Ilumetri) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved Tildrakizumab (Ilumetri) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre godkjente biologiske behandlingsalternativer til bruk ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Det finnes for tiden ingen nasjonale retningslinjer for bruk av biologiske legemidler i behandling av plakkpsoriasis.

Les mer på metodesiden (link)

Om psoriasis

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom med spontane bedringer og forverringer. Karakteristisk er rødt utslett med skjellende skorper. Mest typisk angripes ryggen og strekksidene på albuer og knær, men utslettet kan finnes overalt på huden. De fleste opplever også kløe. Kronisk plakkpsoriasis (psoriasis vulgaris) er den vanligste formen, og utgjør ca. 60–80 prosent av alle tilfellene. Årsaken til psoriasis er ukjent.

Du finner beslutningen under sak 38-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Føflekk-kreft

Enkorafenib i kombinasjon med binimetinib innføres ikke til behandling av voksne pasienter med ikke-operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon.

Prisen for denne kombinasjonsbehandlingen er for høy.

Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved Enkorafenib i kombinasjon med binimetinib kan tilsi at denne behandlingskombinasjonen kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer.

BRAF-hemmerne er besluttet innført til behandling av inoperabelt eller metastaserende melanom i monoterapi og i kombinasjon med MEKhemmer (dabrafenib + trametinib, vemurafenib + kobimetinib), og inngår i eksisterende LIS anbud.

BRAF er et sentralt protein i MAPK-signalveien, en viktig signalvei i reguleringen av cellevekst og celledeling. Om lag halvparten av melanomtumorer har en mutasjon i BRAF-genet – en BRAF V600-mutasjon.

Les mer på metodesiden (link)

Om melanom

Melanom (føflekk-kreft) er en av de kreftformer som øker raskest i forekomst i Norge, og er blant de vanligste kreftformer hos både menn og kvinner. Prognosen ved melanom er i stor grad avhengig av kreftens stadium ved diagnosetidspunktet.

Du finner beslutningen under sak 39-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

 

HIV-infeksjon

Entablettformuleringen med Dolutegravir + rilpivirin (Juluca) kan innføres til behandling av HIV-infeksjon. Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk fra neste anbud trer i kraft 1. desember 2019. Det er en forutsetning at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Innføring av juluca anses som kostnadseffektiv, og vil ikke medføre nevneverdige budsjettvirkninger. Det er dokumentert at entablettformuleringen med dolutegravir/rilvipirin (Juluca) har sammenlignbar effekt og sikkerhet med andre antiretrovirale legemidler som inngår i det aktuelle HIV-anbudet. Det forventes at dolutegravir/rilvipirin (Juluca) i liten grad vil bli benyttet, men medikamentet kan være et alternativ for noen pasienter som har viruskontroll.

I februar 2019 ble det publisert oppdaterte retningslinjer for behandling av HIV. Et regime bestående av en integrasehemmer og to NRTI2 er nå initialterapi. Derfor anses et tre-medikamentregime som primærbehandling.

Dolutegravir + rilpivirin (Juluca) er det første to-medikament-regime som er godkjent for behandling av HIV-infeksjon.

Les mer på metodesiden (link)

Om HIV-infeksjon

HIV-infeksjon er infeksjon med viruset hiv, som kan føre til svikt i immunologiske forsvarsmekanismer. Når kronisk hiv-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids. Med vellykket behandling er risikoen for å utvikle aids liten, og pasienten har trolig tilnærmet normal levetid.

Du finner beslutningen under sak 41-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

 

Psoriasisartritt

Iksekizumab (taltz) kan innføres til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot en eller flere DMARD behandlinger. Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk på denne indikasjonen fra neste anbud, som trer i kraft fra 1. februar 2020. Det er en forutsetning at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Det er dokumentert at iksekizumab har sammenlignbar effekt og sikkerhet med adalimumab med hensyn til behandling av aktiv psoriasisartritt.

Les mer på metodesiden (link)

Om psoriasisartritt

Psoriasisartritt er en tilstand med revmatisk leddbetennelse (artritt), en form for leddgikt som ses hos personer med hudsykdommen psoriasis. Psoriasisartritt utvikler seg oftest langsomt med hevelse, ømhet og nedsatt bevegelse i de leddene som er angrepet. De fleste som får psoriasisartritt (com lag 70 prosent), har allerede diagnosen psoriasis, men hos 15-20 prosent kommer hudsykdommen etter leddbetennelsen.

Du finner beslutningen under sak 42-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Reumatoid artritt

Sarilumab (Kevzara) til behandling av moderat til alvorlig revmotoid artritt (RA).

Saken ble trukket fra behandling på grunn av mangler i saksgrunnlaget.

 

Primær leverkreft

Regorafenib (Stivarga) kan innføres til behandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom som har blitt behandlet med sorafenib. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 

Med ny tilbudt pris regnes behandling med regorafenib som kostnadseffektiv behandling når en tar hensyn til det absolutte prognosetap som for denne gruppen pasienter. Det er stor usikkerhet knyttet til analysene, og prisen er fortsatt høy, men pasientgruppen har ikke andre behandlingsalternativ.

Les mer på metodesiden (link)

Om primær leverkreft

Primær leverkreft, hepatocellulært carcinom (HCC), er en forholdsvis sjelden sykdom i

Norge. Sykdommen er alvorlig. Kreftregisteret oppgir at i 2017 fikk 287 personer i Norge kreft i leveren.

Du finner beslutningen under sak 45-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Kolorektalkreft

Regorafenib (Stivarga) kan innføres til behandling i tredje eller fjerde linje til pasienter med metastatisk kolorektalkreft. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen. Behandlingen kan innføres fra 1. juni 2019, da det er denne datoen ny pris gjelder fra.

På grunn av begrenset nytteverdi og risiko for betydelig toksisitet anbefales ikke rutinemessig bruk av regorafenib. Med prisen som er tilbudt regnes behandling med regorafenib som kostnadseffektiv behandling når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for denne gruppen pasienter.

Effekten av regorafenib sammenlignet med placebo er godt dokumentert. Klinisk relevans av effekten er usikker.

Les mer på metodesiden (link)

Om kolorektalkreft

Kolorektalkreft (CRC) er en kreftsvulst i tykk- eller endetarm. I de aller fleste tilfellene er CRC av typen adenokarsinom, en ondartet svulst utgått fra kjertelvev i tarmslimhinnen. Sykdommen kan spre seg (metastasere) til andre steder i kroppen, oftest til lymfeknuter, lever og lunger. I Norge er CRC den nest hyppigste kreftformen for både menn og kvinner etter henholdsvis prostatakreft og brystkreft.

Du finner beslutningen under sak 46-2019 i protokoll. Saken har samme saksnummer i saksdokumentene.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no