logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. desember 2020

Ti metoder ble vurdert i møtet. Protokollen er nå publisert.

Publisert 05.12.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble avholdt på Skype kl. 9:30-10:30.

Saksliste

 

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • ID2020_019 Hyberbar oksygenbehandling av kronisk strålecystitt. Lenke til metodeside
 • ID2019_010 Avelumab (Bavencio) til andrelinjebehandling av metastatisk merkelcellekarsinom. Lenke til metodeside
 • ID2020_007 Baricitinib (Olumiant) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside
 • ID2018_077 Treosulfan (Trecondi) i kombinasjon med fludarabin til forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (allo HSCT) hos voksne pasienter med malign eller ikke – malign sykdom, og hos pediatriske pasienter eldre enn én måned med malign sykdom. Lenke til metodeside

 • ID2019_038 Tafamidis (Vyndaqel) til behandling av voksne pasienter med transtyretinamyloidose og kardiomyopati (ATTR-CM). Lenke til metodeside

 • ID2018_129 Talazoparib (Talzenna) til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Lenke til metodeside

 • ID2018_060 Zanamivir (Dectova) til behandling av pasienter i sykehus med alvorlig influensa A eller B-infeksjon. Lenke til metodeside

 • ID2020_011 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra seks år som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside

 • ID2018_092 Lorlatinib (Lorviqua) til ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i andre – eller senere behandlingslinjer. Lenke til metodeside

 • ID2017_103 Humant fibrinogen og humant trombin (VeraSeal) for å oppnå lokal stans av blødning (hemostase) under kirurgi. Lenke til metodeside

 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. november.
 • Legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no
eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no