logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 15. februar 2021

Fem metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/Skype kl. 9:00-10:00. Protokollen er publisert.

Publisert 09.02.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 18. januar.
  • ID2016_043 Intermitterende pneumatisk kompresjon for forebygging av dyp venetrombose ved akutt hjerneslag. Lenke til metodeside
  • ID2019_086 Intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom. Lenke til metodeside

  • ID2019_092 Brigatinib (Alunbrig) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Lenke til metodeside

  • ID2020_030 Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab til inoperabel levercellekarsinom (HCC) hos pasienter som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling. Lenke til metodeside

  • ID2019_134 Normalt humant immunglobulin (Cutaquig) til substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi. Lenke til metodeside

  • Legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Referatsaker
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte medievakt i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no

eller på telefon: 971 47 065 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no