logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. november 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 20.11.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

Sak 95-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 96-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. oktober 2017

 

Sak 97-2017
Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1, 2 og 3. Les mer på metodesiden (link)

 

Sak 98-2017
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1. Lenke til metodesiden (link)

 

Sak 99-2017
Nivolumab (Opdivo) til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og halsregionen etter førstelinjebehandling. Les mer på metodesiden (link)

 

Sak 100-2017
Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktært Hodgkins lymfom. Les mer på metodesiden (link)

 

Sak 101-2017
Osimertinib (Tagrisso) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor (EGFR) T790M mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) - ny vurdering. Les mer på metodesiden (link)

 

Sak 102-2017
Brodalumab (Kyntheum) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Les mer på metodesiden (link)

 

Sak 103-2017
Bezlotoxumab (Zinplava) til forebygging av tilbakefall av clostridium difficile-infeksjon. Les mer på metodesiden (link)

 

Sak 104-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

 

Sak 105-2017

Referatsaker

  1. E-post fra sekretariatet for Nye Metoder av 23. oktober 2017 med vedlagt brev fra Foreningen for Muskelsyke i Møre og Romsdal av 19. oktober 2017 ad. medisinen Spinraza
    Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1.

  2. E-post fra Lise Lehrmann av 23. oktober 2017 ad. Sak 86-2017 Spinraza til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) - type I, II og III, beslutning

  3. Brev fra advokatfirma Arntzen de Besche av 16. oktober 2017 ad. pågående prosess for Freestyle Libre og brev av 2. november 2017 fra Helse Nord RHF som svar på henvendelsen

  4. E-post fra Yngve Sørum av 5. november 2017 ad. Freestyle Libre
    E-posten er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1.

  5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. november 2017 ad. Samarbeid på legemiddelområdet mellom Sykehusinnkjøp HF og Amgros i Danmark

Sak 106-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, mob. 976 11 428, e-post:  kenneth.lauritsen@helse-nord.no