logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. juni 2021

Elleve metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på video/skype kl. 9:00-10:15. Protokollen er publisert.

Publisert 15.06.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 31. mai 2021
 • Revidering av vilkårene for avtaler om "compassionate use" for legemidler til kortvarig bruk
 • Konseptgodkjenning – alternativ prisavtale for ID2019_119 Rozlytrek (entrektinib) ved NTRK-fusjonspositive svulster

 • ID2020_034 Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA 1/2 positiv status, avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi. Lenke til metodeside

 • ID2019_076 Tagraksofusp (Elzonris) til behandling av blastisk plasmacytoid dendrittisk-celle neoplasi (BPDCN). Lenke til metodeside

 • ID2020_036 Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos pasienter i alderen 6-11 år, som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside

 • ID2020_080 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs. Lenke til metodeside

 • ID2020_075 Landiololhydroklorid (Raploc) til behandling av supraventrikulær takykardi og rask kontroll av ventrikkelfrekvens hos pasienter med atrieflimmer eller –flutter i perioperative, postoperative eller andre tilstander der kortvarig kontroll av ventrikkelfrekvensen med et korttidsvirkende legemiddel er ønskelig. Lenke til metodeside

 • ID2020_056 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjonsbehandling med ipilimumab (Yervoy) og kjemoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft uten EGFR-mutasjon eller ALK-translokasjon – Ny vurdering. Lenke til metodeside

 • ID2018_096 Klormetin (Ledaga) for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter – Ny vurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_040 Siponimod (Mayzent) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS) – Ny vurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_091 /ID2020_023 Fibryga (humanfibrinogen) til komplementær behandling ved ukontrollerte, alvorlige blødninger hos pasienter med ervervet hypofibrinogenemi samt behandling og perioperativ profylakse av blødning hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi - Ny vurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_038 Tafamidis (Vyndaqel) til behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati – Ny vurdering. Lenke til metodeside

 • ID2018_093 Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem – Ny vurdering. Lenke til metodeside

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Referatsaker

 • Ev​entuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no