logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. november 2022

Beslutningsforum for nye metoder skal behandle ni saker på møtet 21. november. Møtet avholdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen kl. 09:00 - 10:00. Protokollen er publisert

Publisert 19.11.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​Saksliste


 • ​​Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. oktober 2022 og ekstramøte 27. oktober 2022.
 • ID2019_104 Enzalutamid (Xtandi) i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi. Lenke til metodeside
 • ID2017_054 Abirateron til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi - Revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2021_008 Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller - metastatisk NSCLC​. Lenke til metodeside​​​​
 • ID2020_037 Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling. Lenke til metodeside
 • ID2021_010 Zanubrutinib (Brukinsa) til behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi. Lenke til metodeside
 • ID2021_132 Brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem. Lenke til metodeside
 • ID2021_013 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. Lenke til metodeside
 • ID2021_044 Glukarpidase (Voraxaze) til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling. Lenke til metodeside
 • ID2019_050 Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år. Lenke til metodeside​
 • Eventuelt​​​​​​.​

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-​vest.no eller på telefon: 952 90 730.​


Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no​