logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. november 2021

Åtte metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 09:00-10:30. Protokollen er publisert.

Publisert 17.11.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​​Saksliste


 • Godkjenning av innkalling og saksliste​
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. oktober 2021​
 • ID2020_022 Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom -  Revurdering​. Lenke til metodeside
 • ID2019_118 Blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv B-prekursor ALL ved 1. eller 2. fullstendige remisjon som er MRD-positiv ≥0,1%. Lenke til metodeside
 • ID2021_006 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft etter to eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer. Lenke til metodeside
 • ID2020_009 Olaparib (Lynparza) i kombinasjon med bevacizumab til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert (FIGO trinn III og IV) høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi i kombinasjon med bevacizumab, og hvor kreften er forbundet med defekt homolog rekombinasjon (HRD)-positiv status definert av enten en BRCA1/2-mutasjon og/eller genomisk ustabilitet. Lenke til metodeside
 • ID2020_105 Kabozantinib (Cabometyx) og nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom. Lenke til metodeside
 • ID2019_138 Aminolevulinsyre (Ameluz) til bruk ved fotodynamisk terapi av aktinisk keratose. Lenke til metodeside

 • ID2021_110 Teriflunomid (Aubagio) til behandling av barn og ungdom (10-18 år) med  relapserende remitterende multippel sklerose. Lenke til metodeside

 • ID2021_149 Natalizumab (Tysabri) til behandling av pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) og økt risiko for alvorlig forløp av covid 19. Lenke til metodeside​

 • Brukerrepresentasjon i Beslutningsforum for nye metoder

 • Orienteringssak: ID2020_032 Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger. Lenke til metodeside​

 • Referatsak: Språk i metodevurderinger

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Eventuelt

  Saksdokumenter og protokoll

  Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

  Mediekontakt

  Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​.

  Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no