logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 2018

Fem nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten.

Publisert 23.04.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 

Sak 43-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 44-2018

Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 9. mars 2018

 

Sak 45-2018

Krizotinib (Xalkori) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft – en presisering. Link til metodesiden

 

Sak 46-2018

Krizotinib (Xalkori) til behandling av ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft. Link til metodesiden

 

Sak 47-2018

Ribociclib (Kisqali) til behandling av lokalavansert brystkreft.  Link til metodesiden

 

Sak 48-2018

Kladribin (Mavenclad) til behandling av aktiv relapserende remitterende multippel sklerose. Link til metodesiden

 

Sak 49-2018

Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) til behandling av hemofili A. Link til metodesiden

 

Sak 50-2018

Nonakog beta pegol (Refixia) til behandling av hemofili B. Link til metodesiden

 

Sak 51-2018

Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

 

Sak 52-2018

Referatsaker

 

1. E-post av 20. mars 2018 fra Øyvind Halvorsen ad. Freestyle Libre

E-posten er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1.

 

Sak 53-2018

Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen på telefon 975 92 815 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-nord.no.