logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. september 2019

Elleve metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 16.09.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet holdes mandag 23. september 2019 kl. 13.15 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 26. august  2019.
 • Enkorafenib (Braftovi) i kombinasjon med binimetinib (Mektovi) til behandling av voksne pasienter med ikke-operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon – ny vurdering
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Levometadon (Levopidon) til behandling av opioidavhengighet.
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Ustekinumab (Stelara) til behandling til ulcerøs kolitt
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Hydrokortison granulat (Alkindi) til substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til < 18 år)
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Burosumab (Crysvita) til behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH)
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Abemaciklib (Verzenios) i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptorpositiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft
  ​Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av diffus voksne pasienter med residivert eller refraktært (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere systematiske behandlinger
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulært lymfom
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Risankizumab (Skyrizi) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) i kombinasjon med kjemoterapi ved akutt myelogen leukemi (AML)
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Budesonid smeltetabletter (Jorveza) til behandling av eosinofil øsofagitt
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Referatsaker
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.


Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no