logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. august 2019

Ni metoder ble vurdert i dette møtet, mens en sak ble utsatt. Se under for oversikt.

Publisert 19.08.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble holdt mandag 26. august 2019 kl. 10.30 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. 

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. juni  2019.
 • Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av voksne pasienter etter reseksjon av melanom stadium III
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III og IV hos voksne og barn over 12 år
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Dabrafenib (Tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) for behandling av malignt melanom etter fullstendig reseksjon.
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Doravirin (Pifeltro) til behandling av HIV-infeksjon
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Doravirin, lamivudin og tenofovirdisoproksil (Delstrigo) til kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Dolutegravir/lamivudine kombinasjonsjonstabletter (Dovato) til behandling av voksne med HIV-1 infeksjon.
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab til behandling av kronisk lymfatisk leukemi
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Lenvatinib (Lenvima) til behandling av levercellekarsinom
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag eller alvorlige hodeskader
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Referatsaker
 • Eventuelt

 Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.